Центърът за преводи редовно публикува покани за участие в търг и участва в междуинституционални покани за тръжни процедури в широк кръг от области.

Съгласно Регламента за създаването си (Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета) Центърът е правен субект и може да влиза в договорни отношения с външни доставчици на услуги.

Сключването на договор е възможно единствено след успешното приключване на строги тръжни процедури съгласно правилата на ЕС за обществените поръчки.

Желаещите да участват в търг външни доставчици на услуги следва да отговорят на поканата за участие в търг, публикувана от Центъра.

Цялата информация, необходима за участие в търга, е включена или в публикуваните обяви в Официален вестник на Европейския съюз, или на тази уебстраница.

Следва да се има предвид, че оповестяването на уебсайта на Центъра не замества официалната публикация на поканата за участие в търг в базата данни ТЕD (Tenders Electronic Daily), електронното издание на притурката към Официален вестник на ЕС, посветена на европейските обществени поръчки.

Поради това Центърът не носи отговорност за съдържанието на уебсайта в това отношение.

По-долу е даден списък на актуалните покани за участие в търг (ако има такива).

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date:

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date: