Image
Translation workflow diagram

Как Центърът обработва поръчките за превод на възложителите?

Висококачествен писмен превод във всички заявени езикови комбинации за договорен срок — това е нашата ежедневна задача в Центъра за преводи. В резултат на натрупания през годините опит сме оптимизирали работния процес, гарантирайки възможно най-безпроблемна обработка на поръчките за превод. По-долу можете да проследите различните стъпки на работния ни процес — от обработването на получени заявки до изпращането на готовия превод и отзивите на възложителите:

1. Получаване на заявки

Всички заявки, получени чрез портала за възложители eCdT, се обработват от секция „Управление на работния процес“. Файловете се проверяват за съответствие с оригиналния документ за превод — език, брой страници и формат — и със заявената услуга, както и с поставения срок и език(ци) на превода.

2. Предварителна обработка

Секция „Управление на работния процес“ отстранява евентуални проблеми с форматирането на оригиналните файлове, събира нужните документи за справка, извлича от преводаческите памети съдържание, което може да бъде използвано, и предоставя всички работни файлове заедно с езиковите и терминологичните ресурси.

3. Превод

След като приключи предварителната обработка и в зависимост от получените резултати, секцията решава дали да възложи работата на щатни преводачи или да използва мрежата на Центъра от специализирани външни преводачи. Секция „Управление на работния процес“ възлага поръчките според специализацията, уменията и майчиния език на преводачите. Критериите за възлагане на дейности на външни изпълнители включват натоварването на щатните преводачи, степента на поверителност, сферата и обема на документите. В случай на възлагане на документ на външни изпълнители, секция „Управление на работния процес“ може да разчита на съответните рамкови договори, сключени с външните доставчици на преводи, а в зависимост от темата и езиковата комбинация, може да се обърне и към конкретни външни изпълнители.

4. Съдействие от страна на координаторите за връзка с възложителите/секция „Управление на работния процес“

Преводачите могат да се обърнат към координаторите за възложителите на Центъра, които са техни колеги, за изясняване на всякакви общи езикови въпроси с възложителя. Всички езикови въпроси и въпроси във връзка със съдържанието, произтичащи от конкретни искания, отправени по време на процеса на превод, се насочват към секция „Управление на работния процес“, който се свързва със заявителите на възложителите за разяснения.

5. Междинна обработка

Секция „Управление на работния процес“ проверява всички технически аспекти на документите, преведени от външни преводачи.

6. Контрол на качеството

Щатните преводачи на Центъра осъществяват контрол на качеството на всички документи. Преводите, изпълнени от външни преводачи, се проверяват от щатните ни преводачи, от които се изисква да попълнят документ за оценка на качеството на извършената услуга в съответствие с условията на рамковия договор и общите условия на Центъра за езиковите услуги. Преводите на щатните преводачи се проверяват от друг преводач от съответната езикова група.

7. Заключителна обработка

Секция „Управление на работния процес“ проверява пълнотата на документите и при необходимост коригира форматирането. По същия начин в секцията се проверяват за цялост и форматиране, коригират и качват файловете, които трябва да бъдат изпратени на възложителите по електронен път.

8. Изпращане

Секция „Управление на работния процес“ гарантира, че документите се изпращат на възложителите в договорения срок.

9. Заявки за коригирани версии (CVRs)

Секция „Управление на работния процес“ извършва оценка на всяка заявка за коригирана версия, за да определи дали изисква намесата на преводач или техническа намеса. Ако е необходима езикова корекция, отдел „Писмени преводи“ прави анализ на заявката за коригирана версия, внася необходимите поправки и изготвя окончателната версия, която се изпраща от секция „Управление на работния процес“ на възложителя, заедно с отговора на преводача.