Както е предвидено в Регламента за създаването му, Центърът за преводи отговаря на нуждите от езикови услуги на агенциите и другите органи на ЕС. Той може също така да поема евентуална извънредна работа на институциите на ЕС, които имат собствени служби за преводи. Центърът има споразумения за сътрудничество с над 60 възложители на територията на Европейския съюз, както е показано на интерактивната карта по-долу.

Политиката на Центъра за преводи спрямо възложителите има за цел тяхното удовлетворение посредством предлагане на висококачествени езикови услуги в рамките на тясно сътрудничество и обмен на информация.

Ние гледаме на нашите възложители като на партньори в усилията ни да предоставяме на гражданите на ЕС точна и надеждна информация на собствения им език. Ето защо насърчаваме възложителите да изразяват мнението си за извършената от нас работа, както се вижда от описанието „Нашият работен процес“.

Филтър

Европа

Резултати от търсенето: 72 възложители (Начално състояние)
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Европейски орган по труда

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Location:
logo partner

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

Location: Cologne
logo partner

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Location: Valenciennes
logo partner

Агенция за подкрепа на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните

Location: Brussels
logo partner

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Location: Ljubljana
logo partner

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Location: Heraklion
logo partner

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Location: Budapest
logo partner

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Location: Tallinn
logo partner

Агенция на Европейския съюз за основните права

Location: Vienna
logo partner

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Location: The Hague
logo partner

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Location: The Hague
logo partner

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Location: Brussels
logo partner

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Location: Bilbao
logo partner

Европейска агенция за глобална навигационна спътникова система

Location: Prague
logo partner

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Location: Warsaw
logo partner

Европейска агенция за контрол на рибарството

Location: Vigo
logo partner

Европейска агенция за морска безопасност

Location: Lisbon
logo partner

Европейска агенция за околната среда

Location: Copenhaguen
logo partner

Европейска агенция по лекарствата

Location: Amsterdam
logo partner

Европейска агенция по отбрана

Location: Brussels
logo partner

Европейска агенция по химикали

Location: Helsinki
logo partner

Европейска инвестиционна банка

Location: Luxembourg
logo partner

Европейска комисия – Генерална дирекция „Писмени преводи“

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Европейска комисия — Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Location: Brussels
logo partner

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Location: Valetta
logo partner

Европейска сметна палата

Location: Luxembourg
logo partner

Европейска фондация за обучение

Location: Turin
logo partner

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Location: Dublin
logo partner

Европейска централна банка

Location: Frankfurt
logo partner

Европейски банков орган

Location:
logo partner

Европейски икономически и социален комитет

Location: Brussels
logo partner

Европейски институт за иновации и технологии

Location: Budapest
logo partner

Европейски институт за равенство между половете

Location: Vilnius
logo partner

Европейски надзорен орган по защита на данните

Location: Brussels
logo partner

Европейски омбудсман

Location: Strasbourg
logo partner

Европейски орган за безопасност на храните

Location: Parma
logo partner

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Location: Frankfurt
logo partner

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Location: Paris
logo partner

Европейски парламент — Генерална дирекция за писмени преводи

Location: Luxembourg
logo partner

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Location: Lisbon
logo partner

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Location: Stockholm
logo partner

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Location: Thessaloniki
logo partner

Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

Location: Barcelona
logo partner

Европейско училище Люксембург II

Location: Luxembourg
logo partner

Единен съвет за преструктуриране

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME; преди: Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

Location: Luxembourg
logo partner

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

Location: Brussels
logo partner

Кабинет на генералния секретар на Европейските училища

Location: Brussels
logo partner

Комитет на регионите на Европейския съюз

Location: Brussels
logo partner

Сателитен център на Европейския съюз

Location: Madrid
logo partner

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Location: Alicante
logo partner

Служба на Общността за сортовете растения

Location: Angers
logo partner

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните

Location: Riga
logo partner

Съвет на Европейския съюз

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие SESAR

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“

Location: Brussels
logo partner

Съд на Европейския съюз

Location: Luxembourg
logo partner

Център за морски анализи и операции — Наркотици

Location: Lisbon