Как обработва Центърът поръчките за превод на възложителите?

Качествен превод във всички поискани езикови комбинации в рамките на договорен срок — това е нашата ежедневна задача в Центъра за преводи. В резултат на натрупания през годините опит сме оптимизирали работния процес, гарантирайки възможно най-безпроблемна обработка на поръчките за превод. По-долу можете да проследите различните стъпки на работния процес — от получаването на входящата поръчка до изпращането на превода и коментарите на възложителите:

1.Приемане на входящи поръчки за превод

Всички поръчки, получени чрез портала за възложители eCdT, се обработват от секция „Управление на работния процес“. Тя проверява файловете за съответствие с оригиналния документ за превод — език, брой страници и формат, и с поисканата услуга, необходимия срок и езици за превод.

2.Предварителна обработка

Секция „Управление на работния процес“ обработва и отстранява евентуални проблеми с форматирането на оригиналните файлове, събира нужните документи за справка, извлича от преводаческите памети съдържание, което може да бъде използвано, и предоставя всички работни файлове наред с езикови и терминологични ресурси.

3.Превод

След като приключи предварителната обработка и в зависимост от получените резултати, секцията решава дали да възложи работата на квалифициран щатен преводач, или да използва мрежата на Центъра от специализирани външни преводачи. Секция „Управление на работния процес“ решава на кого да възложи поръчката според специализацията, уменията и майчиния език на преводачите. Сред критериите, които се вземат предвид при възлагането на преводи на външни изпълнителни, са вътрешното работно натоварване, степента на поверителност, тематиката и дължината на документа. В случай на възлагане на документ на външни изпълнители, секция „Управление на работния процес“ може да разчита на съответните рамкови договори, сключени с външните доставчици на преводи, а в зависимост от темата и езиковата комбинация, може да се обърне и към конкретни външни изпълнители.

4.Съдействие от координатори за възложителите

Преводачите могат да се обръщат за съвет към координаторите на Центъра за съответните възложители (които са членове на отдел „Преводи“) по всякакви въпроси, свързани със съдържанието на оригиналите.

5.Междинна обработка

Секция „Управление на работния процес“ проверява всички технически аспекти на документите, преведени от външни преводачи.

6.Редакция

Всички документи, възложени на външни преводачи, се проверяват от нашите щатни преводачи, от които се изисква да попълнят документ за оценка на качеството на извършената услуга в съответствие с условията на рамковия договор и общите условия на Центъра за преводи за езикови услуги. Преводите на щатните преводачи се проверяват от друг преводач със същия майчин език.

7.Заключителна обработка

Секция „Управление на работния процес“ проверява документите за цялост и при необходимост коригира форматирането. По същия начин секцията проверява (проверка за цялост и форматиране), коригира и качва файловете, които трябва да бъдат доставени на възложителите по електронен път.

8.Изпращане

Секция „Управление на работния процес“ гарантира, че документите се изпращат на възложителите в договорения срок.

9.Обратна връзка с възложителите

Групата за координация с възложителите (секция „Комуникация и външни отношения“) прави анализ на изпратените от възложителите формуляри за оценка на възложителите (CSF).