Редакция на писмени преводи

Редактирането представлява преглед на превода, за да се установи дали е годен за целта, за която е възложен, посредством сравняване на изходния и целевия текст и внасяне на необходимите поправки. Центърът предлага редакция на преведени документи. Ако обаче по време на редакцията на представения текст щатният преводач счете, че той се нуждае от съществена преработка, Центърът може да откаже редакцията и да препоръча на възложителя вместо това да заяви превод.