Центърът за преводи наема външни доставчици на езикови услуги единствено чрез официални процедури за възлагане на обществени поръчки, които се публикуват на платформата eTendering (TED) и на уебсайта на Центъра. По изключение (особено, но не само при необичайни тематични области и/или езикови комбинации) възлагаме различни езикови услуги чрез процедура на договаряне (специфични договори), ако отговаряте на следните условия:

  1. Установени сте в държава — членка на ЕС, или 
  2. Вие сте гражданин на ЕС, живеещ в държава, която не е членка на ЕС, и работите на свободна практика (агенциите със седалище извън ЕС не попадат в тази категория).

Ако отговаряте на горепосочените критерии и предлагате услуги за превод, редактиране (на текст, написан от лице, което не е носител на съответния език), редактиране на компютърно подпомогнат превод (пълно и леко), услуги за субтитриране или транскрипция от и на езиците на ЕС и ако желаете да работите с нас по единични поръчки чрез процедури на договаряне (специфични договори):

  1. Попълнете този документ възможно най-точно.
  2. Изпратете го заедно с автобиографията си на следния адрес на електронна поща: freelance-database@cdt.europa.eu

Езици, различни от официалните езици на ЕС
Центърът за преводи търси също езикови доставчици, които могат да работят с езикови комбинации от езици на ЕС на други езици (включително регионални и малцинствени езици) или между езици, различни от тези на ЕС (напр. от китайски на японски). За такива езикови комбинации (от езици на ЕС на други езици и между езици, различни от тези на ЕС) насърчаваме гражданите на ЕС и доставчиците на езикови услуги да се свържат с нас, като следват горепосочената процедура (точки 1 и 2).

Потвърждаване на получаването
След като ни изпратите спонтанната си кандидатура, ние ще ви изпратим потвърждение на получаването. Ако решим, че вашата автобиография и документи отговарят на изискванията, ще се свържем с вас, за да ви поискаме необходимата допълнителна информация.

Обърнете внимание, че регистрирането в базата данни на Центъра за преводи за процедури на договаряне не задължава Центъра да възлага поръчки на фирми и лица, регистрирани в неговата база данни. Поради това Центърът подчертава, че регистрацията не е гаранция за получаване на поръчки за превод.

Защита на данните 
Личните данни, представени във вашата автобиография и попълненият формуляр за кандидатстване, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Центърът ще обработва тези данни единствено за целите на анализа на вашата кандидатура с оглед регистрирането на доставчици на езикови услуги в базата данни. Формулярите ще се съхраняват за максимален период от 12 месеца след получаването и ще бъдат унищожени/изтрити след тази дата.

За подробности относно обработването на вашите лични данни се свържете с Центъра (freelance-database@cdt.europa.eu) или длъжностното лице на Центъра по защита на данните (data-protection@cdt.europa.eu).