ПИСМЕН ПРЕВОДАЧ С ФРЕНСКИ ЕЗИК

Temporary Agent Референтен номер CDT-AD5-2019/02 - Дата на публикуване: 12.6.2019 г. - Краен срок: 10.7.2019 г. Luxembourg

Главен счетоводител

Temporary Agent Референтен номер CDT-AD8-2019/01 - Дата на публикуване: 28.5.2019 г. - Краен срок: 28.6.2019 г.

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Референтен номер - Дата на публикуване: 23.5.2019 г. - Краен срок: 25.6.2019 г.

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Свободни длъжности

Центърът за преводи (СdТ) е многонационално и динамично място за работа. Той предлага възможности за работа на експерти в езиковата област, както и на специалисти с други вътрешноорганизационни функции в различните отдели.

Набирането на персонал става посредством процедури за подбор. На одобрените кандидати се предлагат договори като длъжностни лица на ЕС, срочно наети служители или договорно наети служители. Условията на труд и договорните условия се основават на правилата за персонала, приложими към институциите на ЕС, а именно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

За свободните длъжности могат да кандидатстват граждани на държави — членки на ЕС.

Стажове

Центърът за преводи предлага също така стажове, по-специално на студенти от университетите на държавите — членки на ЕС, и на граждани на страни кандидатки, които искат да разберат по-добре областите на дейност на Центъра и да придобият професионален опит в една мултикултурна и многоезична среда.