Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, на декларация за авторски права и на правила за защита на личните данни.

Отказ от отговорност

Чрез настоящия сайт Центърът за преводи на органите на Европейския съюз се стреми към подобряване на безплатния обществен достъп до информация относно центъра и дейностите му като цяло.  Нашата цел е да следим за актуалността и достоверността на тази информация. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним.

В същото време Центърът за преводи не поема никаква отговорност по отношение на информацията, съдържаща се на сайта.

Тази информация:

  • е само от общ характер и не се отнася за конкретни обстоятелства на дадено лице или организация;
  • невинаги е изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, над които Центърът за преводи няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не съдържа професионални или правни становища (обърнете се към квалифициран специалист, ако се нуждаете от конкретно становище).

Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи съответстват напълно на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в „Официален вестник на Европейския съюз“.

Центърът за преводи има за цел да сведе до минимум неизправностите, причинени от технически грешки. Въпреки това е възможно някои данни и информация на нашия сайт да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, и поради това не можем да гарантираме, че нашите услуги ще бъдат непрекъснати или незасегнати по друг начин от сходни проблеми. Центърът за преводи не поема отговорност по отношение на проблеми, възникнали в резултат от използването на сайта или на други външни сайтове, свързани с него.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Центъра за преводи в разрез с изискванията, определени в приложимото национално законодателство, нито освобождава Центъра от отговорност по въпроси, които не подлежат на изключване съгласно това законодателство.

Защита на личните данни

Центърът за преводи се ангажира да зачита личния живот на потребителите.

Защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от Центъра за преводи се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Във връзка с политиката на Центъра за зачитане на личния живот при събирането на лични данни, като част от всяка процедура за събиране на лични данни се предоставя обяснителен документ.

Тази обща политика, която обхваща съвкупността от институционални сайтове на Европейския съюз с домейн „europa.eu“, е приложима и за Центъра за преводи.

Можете да разглеждате повечето от уебстраниците на Центъра за преводи, без да давате лична информация за себе си, но в някои случаи се изисква да посочите лични данни, за да използвате желаните електронни услуги.

Такива уебстраници обработват личните данни в съгласие с политиката, описана в горепосочения регламент, и предоставят информация за използването им в декларации за защита на личните данни.

В тази връзка,

за всяка отделна електронна услуга има контролен орган, който определя целите и начините на обработване на личните данни и гарантира спазването на политиката за защита на личните данни при конкретната услуга;

във всяка институция има длъжностно лице за защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на регламента и съветва контролните органи при изпълнение на техните задължения (вж. член 24 от регламента);

за всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган (вж. членове 41 до 45 от регламента).

Съвкупността от институционални сайтове на Европейския съюз в интранет, както и в интернет, предоставя връзки към сайтовена трети лица. Тъй като нямаме контрол над тях, ви съветваме да прегледате техните политики за защита на личните данни.

Какво представлява електронната услуга?

Електронните услуги на сайта на Центъра за преводи представляват услуга или ресурс, предоставяни с цел подобряване на комуникацията с гражданите и дружествата — и между тях, от една страна, и Центъра за преводи, от друга.

На уебсайта на Центъра за преводи се предлагат или предстои да се въведат три вида електронни услуги:

  • информационни услуги, които предоставят на гражданите и дружествата лесен и ефективен достъп до важна информация, като по този начин се подобряват ефикасността, прозрачността и разбирането за дейностите на Центъра за преводи;
  • услуги за интерактивна комуникация, които позволяват по-добро общуване с гражданите и дружествата. Услугите за интерактивна комуникация улесняват консултациите по вътрешната политика и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на Центъра за преводи;
  • трансакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на вътрешни трансакции и трансакции с Центъра за преводи, напр. обществени поръчки, назначаване на работа и т.н.

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

Бутонът „За контакти“ активира вашата софтуерна програма за електронна поща и вие можете да изпратите коментарите си до определена функционална пощенска кутия.

Когато изпращате такива писма, личните ви данни се събират само доколкото е необходимо да ви бъде даден отговор, и се съхраняват, за да се опрости процесът на изпращане на отговор.  Ако екипът, обработващ пощенската кутия, не може да ви отговори, писмото ви ще бъде препратено към друга служба и вие ще бъдете уведомени за това по електронен път. Възможно е електронни писма, съдържащи въпроси и отговори, да бъдат архивирани, за да се проследи процесът и да се улесни отговорът на често задавани въпроси.

Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и съответните лични данни, не се колебайте да ги включите в писмото.