EU Agencies Network logo

Центърът за преводи е член на мрежата на агенциите на ЕС. Агенциите на ЕС са създадени от държавите — членки на ЕС, и институциите на ЕС, с цел да се предоставят стойностни услуги на промишлените сектори и гражданите и за изпълнение на конкретни правни, технически или научни задачи. Тези дейности са в подкрепа на промишлените сектори в цяла Европа и предлагат основани на доказателства съвети, помагайки за изготвяне на информирани политики и закони както на европейско, така и на национално равнище. Агенциите на ЕС добавят стойност, като съдействат за обмена на информация и експертни познания и предлагат технически услуги в области, засягащи живота на 500 милиона граждани на Европа (източник: начална страница на екстранета на мрежата на агенциите на ЕС).