Центърът за преводи е твърдо убеден, че за постигане на устойчиво качество е необходимо планиране и организация на управленско ниво и поради това е одобрен набор от мерки, които се изпълняват преди, по време и след процеса на превод.

Мерките са разпределени в три области: i) необходими изисквания за качество, създаващи подходящи условия за постигане на висококачествени преводи; ii) контрол на качеството по време на самия процес на превод; и iii) измерване на качеството, което позволява на Центъра да подобрява качеството на продуктите си в течение на времето.

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Най-същественото условие в тази област е взискателният подбор и назначаване на щатни преводачи. Центърът подбира и назначава в съответствие с две общи изпълнителни разпоредби относно назначаването на срочно наети служители и договорно нает персонал.

В допълнение към това, Центърът определя много внимателно критериите за процедурите за обществени поръчки за подбор на външни доставчици на услуги, така че рамковите договори за превод да се възлагат на най-добрите външни изпълнители.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Лингвистите на Центъра проверяват и редактират систематично преводите на външните изпълнители. Така се гарантира подобряване на текстовете преди предаването им на възложителите и освен това се постига постоянно повишаване на качеството на услугите на външните изпълнители за целия период на рамковите договори. Процедурата на прекласиране осигурява разместване нагоре или надолу на външните изпълнители в съответствие с качеството на предоставените услуги така, че тези с най-добрите постижения да се придвижат към върха на списъка с външни изпълнители. За всеки превод на външен изпълнител се попълва формуляр за оценка, който съдържа не само обща оценка на качеството на превода, но и подробни данни за видовете допуснати грешки, когато е необходимо. Ако се налага, щатните преводачи предоставят обратна информация на сътрудниците на свободна практика, а когато е уместно, им изпращат редактираните документи за допълнителна справка.

В съответствие с принципа за „четирите очи“ и критериите, определени в Ръководството за осигуряване на качество на превода, всички вътрешни преводи се проверяват от колега от същия езиков екип.

Успоредно с тези проверки преди доставката, през 2010 г. центърът въведе последващи анализи на качеството на произволен принципи, чрез които вътрешните преводи се оценяват от външни специалисти.

ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

В Центъра се използват редица инструменти за осигуряване и измерване на качеството и степента на удовлетвореност на възложителите, като основният от тях е формулярът за удовлетвореност на възложителите. Така възложителите могат чрез портала на възложителите да дадат положителна или отрицателна обратна връзка относно всеки получен документ, а едновременно с това Центърът може да вземе предвид предпочитанията на възложителя и да отстрани повтарящи се проблеми. Освен че се отговаря поотделно на всяка получена обратна връзка, коментарите от възложителя се преглеждат на оперативно ниво, за да се прецени дали не може да се предприемат по-широкомащабни мерки за качество с цел постигане на изискванията на възложителите.

Освен това Центърът провежда периодични проучвания сред възложителите, за да измери удовлетвореността им в дългосрочен план и да се установят възможности за подобряване на качеството на езиково ниво и като цяло — на качеството на предоставяните услуги. Тези проучвания са полезни, за да се установи как възложителите възприемат силните и слабите страни на Центъра и за да се оцени дейността на Центъра като цяло: спазване на сроковете, качество, решаване на проблемите и разбиране на специфичните за всеки възложител нужди и работна среда.