Като агенция на Европейския съюз, Центърът може да обявява покани за участие в търг и процедури по договаряне за възлагане на обществени поръчки с цел закупуване на услуги и доставки от външни доставчици. Това става при спазване на разпоредбите на Финансовия регламент, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, и на съответните директиви, отнасящи се до възлагане на обществени поръчки.

Заинтересованите външни доставчици се приканват да посещават редовно уебсайта на Центъра и междуинституционална база данни TED (Tenders Electronic Daily), за да се информират относно публикуването на покани за участие в търг и процедури по договаряне.