Отдел „Администрация“ предоставя административна и техническа подкрепа в областите човешки ресурси (чр), бюджетно и стратегическо планиране, правни въпроси, покани за участие в търг, счетоводство, помещения и сигурност.

Счетоводител

Счетоводителят се назначава от управителния съвет и е независим при изпълнението на своите задължения. Счетоводителят и неговият екип отговарят за управлението на приходите, разходите и счетоводните отчети в съответствие с действащите правила и разпоредби. Счетоводителят отговаря за управлението на касата и фактурирането във връзка с дейностите на Центъра. Счетоводителят изпълнява тези задачи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската сметна палата и външни одитори.

Секция „Бюджетно и стратегическо планиране“

Секция „Бюджетно и стратегическо планиране“ осигурява нормалното функциониране на финансовото управление на Центъра при спазване на приложимите правила и разпоредби. Тя съгласува изготвянето и проследяването на бюджета на Центъра и поддържа тесни връзки с възложителите на Центъра с оглед включване на бюджетните им прогнози в приходната част на бюджета на Центъра.

Друга важна задача е предварителната и последващата проверка на финансовите операции.

Секцията съгласува изготвянето и изпълнението на многогодишната стратегия и многогодишните работни програми на Центъра. Тя помага и при изготвянето на годишния отчет за дейността. Освен това тази секция координира и следи как се изпълняват управлението на риска и вътрешният контрол.

Секция „Правни въпроси“

Секция „Правни въпроси“ се занимава с всички правни въпроси, които е възможно да възникнат при извършването на операциите на  Центъра. Тя представлява Центъра при всички съдебни спорове.

Секцията отговаря за изготвянето и управлението на споразумения между Центъра и неговите възложители. Тя се занимава и с договорните въпроси във връзка с доставчиците на продукти и услуги за Центъра и действа като юридически съветник на ръководството на Центъра.

За извършването на преводи в широк обхват от области Центърът съставя и постоянно актуализира списъци на външни доставчици на езикови услуги, специализирани в областите на дейност на възложителите на Центъра. Това се прави чрез публична покана за участие в търг, организирана от секцията.

Група „Помещения и сигурност“

Група „Помещения и сигурност“ осигурява адекватна защита на персонала, данните, сградите и съоръженията на Центъра срещу всякакви заплахи за тяхната сигурност, както и спазване на правилата за здравето и безопасността. Групата управлява движимото и недвижимото имущество и отговаря за координация на непрекъснатостта на работата в случай на сериозно смущение на дейностите на Центъра. Освен това групата насърчава въвеждането на екологосъобразни мерки в Центъра и повишава осведомеността на персонала относно управлението на отпадъците.

Секция „Човешки ресурси“

Секция „Човешки ресурси“ разработва, съгласува и изпълнява политиките в областта на ЧР и предоставя консултации и насоки на ръководството и персонала на центъра по въпросите на човешките ресурси. По-конкретно нейната роля е свързана с подбор, набиране и професионално развитие на персонала и стажантите (обучение, управление на уменията, атестиране и повишение). Секцията отговаря също така за бюджетните и финансовите въпроси, свързани с разходите за персонал.