Както всяка друга организация Центърът за преводи разполага със структура, която гарантира плавното функциониране на неговите операции. Това е отдел „Средства в помощ на превода“.

Отделът е съставен от секция „Управление на работния процес“, секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“ и група „Междуинституционален проект IATE“.

Секция „Управление на работния процес“

Секция „Управление на работния процес“ отговаря за системното обработване на всички поръчки за езиковите услуги на Центъра — от приемане на поръчката до доставяне на крайния продукт. Центърът работи основно с рамкови споразумения.
Членовете на секцията:

  • получават, анализират и валидират поръчките, ако е необходимо след преговори с възложителите,
  • възлагат документи за превод или редакция и терминологични проекти на щатните и външните преводачи,
  • проверяват дали файловете, с които трябва да работят преводачите, са годни за обработка, и дали документите са правилно форматирани, преди да бъдат изпратени на възложителите;
  • използват основани на езикови технологии инструменти за обработка на получаваните файлове, доколкото е възможно,
  • изпращат всички изпълнени поръчки на възложителя в договорения срок и в изисквания формат,
  • събират информация за фактуриране на предоставяните услуги.

Секцията предоставя на преводачите езикова и техническа помощ в процеса на превод. Освен това тя организира обучения в различните специализирани области, за които отговаря (напр. използване на технологии).

Секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“

Секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“ е съставена от няколко подструктури:

  • звено „Развитие на дейността“, чиято задача е да проследява тенденциите и новостите в сектора на езиковите услуги (инструменти, работни методи и нови услуги) и да анализира как Центърът би могъл максимално да съдейства на възложителите за удовлетворяване на комуникационните им нужди,
  • екип „Управление на корпуси и терминология“, който предоставя и поддържа специализирани езикови ресурси и инструменти в областта на терминологията, документи за справка, преводачески памети и машинен превод,
  • екип „Марки на ЕС и дизайни“, който управлява цялостния работен процес по превод на марките на ЕС и дизайните.

Група „Междуинституционален проект IATE“

От името на партньорите на проекта IATE Центърът поддържа група „Междуинституционален проект IATE“ и координатор за EurTerm (междуинституционална обединена платформа за терминолози).