Писмен превод на документи

Писменият превод представлява предаване на смисъла от изходния на целевия език за получаването на текст, при който са спазени граматичните правила на целевия език и указанията, получени при възлагането на превода. „Изходен език“ е този, на който е съставен оригиналният текст (наричан също „изходен текст“), а „целеви език“ е езикът на превода. Документите се обработват предварително, за да се установят повторенията в текста и да се улесни последващото повторно използване на съдържанието в преводаческите памети (ТМ) на Центъра, както и да се ползват предимствата на софтуерните компоненти за машинен превод (МТ), освен когато документите попадат в някоя от следните категории:

  • много спешни документи
  • спешни документи в специфичен формат, които е необходимо да бъдат предварително обработени по специален начин

Заявките за писмен превод, които отговарят на всички условия за използване на специалните софтуерни компоненти за машинен превод на Центъра, предварително се обработват автоматично с такъв софтуер и се ползват от намалени цени поради различното време, необходимо за цялостния процес. Предварително преведените по този начин документи се подлагат на пълно последващо редактиране от езиковите специалисти на Центъра с цел да се гарантира, че крайният резултат е напълно сравним с резултата при традиционен превод (т.е. от преводач, който изготвя превода с помощта на преводаческа памет, в съчетание с машинен превод).

Редактиране на писмени преводи

Редактирането представлява преглед на превода, за да се провери дали е годен за целта, за която е предназначен, посредством сравняване на изходния и целевия текст и внасяне на необходимите поправки. Центърът предлага редактиране на преведени документи. Ако обаче по време на редактирането на представения текст преводачът счете, че той се нуждае от съществена преработка, Центърът може да откаже заявката за редактирането му и да препоръча на възложителя вместо това да заяви превод.

Услуга за бърз превод Paste ‘n’ Go

Paste ‘n’ Go е услуга за бърз превод на текстове с обем до четири страници (6 000 знака) и с несложно форматиране, при която подготовката за превода и окончателната техническа проверка са напълно автоматизирани. Вместо да качват файлове, възложителите копират текста, който трябва да бъде преведен, в определено поле на портала за клиенти, а след предоставянето на преведения текст го копират обратно в своите системи.

Автоматичен писмен превод

Това е напълно автоматизирана услуга за превод на документи, за която се използва комбинация от преводачески памети на Центъра и специализирани софтуерни компоненти за машинен превод, без контрол на качеството от страна на преводачи или подготовка на входните документи за техническото им обработване или форматиране.

Компютърно подпомогнат превод с лека редакция

Това е услуга за писмен превод, при която редактори подобряват качеството на машинния превод. Тя включва редактиране, промяна и/или поправяне на изходния продукт от машинния превод, когато окончателният текст не е предназначен за публикуване, а главно за информиране относно същината, т.е. съобщаване на същественото значение на текста, без непременно да е идеално предаден на целевия език. Резултатът е разбираем текст, в който не е пропусната по случайност важна информация и не е добавена невярна такава.

Писмен превод онлайн

Центърът предлага писмен превод онлайн като услуга от 2015 г. насам и спечели наградата на омбудсмана за добро управление (категория: „Високи постижения в предоставянето на услуги, насочени към гражданите/клиентите“) през 2017 г. за решението, въведено съвместно с EUIPO и EU-OSHA с цел улесняване на управлението на многоезични уебсайтове. Оттогава досега услугата е значително подобрена, тъй като Центърът изцяло преработи модула си за писмен превод онлайн за базирани на Drupal уебсайтове. Модулът вече работи на Drupal 7, 8 и 9, валидиран е от ГД „Информатика“ на Комисията и може да бъде изтеглен от платформата Drupal.org.

Писмен превод на марки на ЕС, досиета по Мадридския протокол и регистрирани дизайни на Общността

Преводът на марките на Европейския съюз (EUTM), на досиетата по Мадридския протокол (MP) и на регистрираните дизайни на Общността (РДО) се състои в превод на стандартизирани технически текстове в областта на индустриалната/интелектуалната собственост, състоящи се от списъци на стоки и услуги, основаващи се на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Класификацията от Ница) или Локарнската спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни (Класификацията от Локарно) на СОИС (Световната организация за интелектуална собственост).

Внасяне на изменения в преведени текстове

Внасянето на изменения означава отразяването на промени във вече преведен текст. Когато възложителят подава заявка за внасяне на изменения, трябва да предостави документ, в който са показани всички направени в предходния текст промени, в това число добавяния и заличавания, както и предходните езикови версии на документите, в които ще се внасят измененията. Преводачите на Центъра адаптират преводите в съответствие с направените промени в оригинала.