Нашата гама от услуги

Възложителите на Центъра за преводи са на територията на цяла Европа и са специализирани в области като образование, заетост, култура, транспорт, научни изследвания и иновации, социални въпроси, околна среда, енергетика, химия, права на собственост, право, бюджет и финанси, външна политика и политика на сигурност, полицейско и съдебно сътрудничество, обществено здравеопазване и защита на потребителите. Той предоставя езикови услуги на 24-те официални езика на ЕС, а при поискване и на езици, различни от официалните езици на Съюза. По-конкретно Центърът предлага следните услуги:

Превод

Писменият превод представлява предаване на смисъла от изходния на целевия език, при което се произвежда текст, спазващ граматичните правила на целевия език и указанията, получени при възлагането на превода. „Изходен език“ е езикът на оригиналния текст (наричан също „изходен текст“), а „целеви език“ — езикът на превода.

Езикова редакция на изходни текстове

Редактирането на изходни текстове представлява езикова проверка на текст, за да се гарантира, че отговаря на граматичните, пунктуационните и правописните правила на изходния език. Редакторът коригира граматичните, пунктуационните и правописните грешки. Ако счете, че може да се подобри езиковото качество на текста с оглед по-голяма яснота и разбираемост, той добавя коментар към съответния пасаж с предложение за подобряване. От редактора не се очаква да открива или коригира грешки или проблеми, свързани със съдържанието на текста. Ако открие евентуални проблеми със съдържанието, редакторът ги маркира в текста. Възложителят преценява уместността на всички коментари и предприема съответните действия. Редакторът не отстранява проблеми, свързани с форматирането или оформлението на текста.

Езикови консултации

Езиковите консултации представляват анализ на езиковите потребности на клиента с цел разработване на решения за оптимизиране на процеса на писмен превод. Това може да включва помощ за изготвянето на документи или анализ на работните процеси във връзка с документи или специални проекти. Работното натоварване за този вид услуга зависи до голяма степен от сложността на всеки отделен случай.


Терминология

Терминологичната работа се състои в създаването на изчерпателни речници на термините на изходния и целевия език, определения, позовавания на източници и контекст, коментари и т.н.

Субтитриране

Това е текстовото представяне на устна реч във видеоматериал така, че текстът да се показва на екрана. Услугата може да включва синхронизация на субтитрите с видеоматериала. Субтитрите могат да бъдат предоставени на оригиналния език на видеоматериала или на един или няколко други езици заедно с времевите кодове, които показват точно в кой момент трябва да се покаже субтитърът и колко време трябва да остане на екрана.

Терминологични списъци

Тази услуга включва превода на опростени списъци на термини (думи или изрази, обикновено съществителни имена и изрази с такива имена) без определения, източници, контекст, коментари и т.н.


Транскрипция

Транскрипцията се състои в преобразуване на аудио и/или видео файл във висококачествен писмен текст. Това става посредством технологии за преобразуване на говор в текст, първичният резултат от което подлежи на редакция. Писменият резултат може да включва времеви код и идентификация на говорещия.

Последващи проверки на качеството

Последващата проверка на качеството (EPQC) се състои в периодичен преглед и оценка на определена извадка от преводи на марки на ЕС, които Центърът е предоставил на EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), по отношение на набор от предварително договорени величини.

Редакция на терминологични списъци

Тази услуга включва превода на опростени списъци на термини (думи или изрази, обикновено съществителни имена и изрази с такива имена) без определения, източници, контекст, коментари и т.н.


Редакция на писмени преводи

Редактирането представлява преглед на превода, за да се установи дали е годен за целта, за която е възложен, посредством сравняване на изходния и целевия текст и внасяне на необходимите поправки. Центърът предлага редакция на преведени документи. Ако обаче по време на редакцията на представения текст щатният преводач счете, че той се нуждае от съществена преработка, Центърът може да откаже редакцията и да препоръча на възложителя вместо това да заяви превод.

Внасяне на изменения в преведени текстове

Внасянето на изменения означава отразяването на промени във вече преведен текст. Когато заявява искане за внасяне на изменения, възложителят трябва да предостави документ, в който са показани всички направени в предходния текст промени, в това число добавяния и заличавания, както и предходните езикови версии на документите, в които ще се внасят измененията. Преводачите на Центъра внасят измененията в преведения текст съгласно измененията в оригинала.

Превод на марки на ЕС, досиета по Мадридския протокол и РДО

Писменият превод на марки на ЕС, досиета по Мадридския протокол и РДО представлява превод на технически текстове от областта на индустриалната/интелектуалната собственост, състоящи се от списъци на стоки и услуги, основани на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки („класификацията от Ница“) или на Локарнската спогодба, учредяваща Международна класификация за промишлени дизайни („класификацията от Локарно“), на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).