Учредителен регламент

Регламентът за създаване на Центъра е приет от Съвета на Европейския съюз през ноември 1994 г. и изменен на два пъти: първо, през 1995 г., с цел да се разширят дейностите на Центъра с онези институции и органи на ЕС, които имат служба за преводи, и да се засили междуинституционалното сътрудничество в областта на писмените преводи; и, второ, през 2003 г., с цел определени разпоредби да се приведат в съответствие с Регламента на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

Консолидиран текст: Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268