Европейска прокуратура

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Европейски орган по труда

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейска фондация за обучение

Европейски банков орган

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Служба на Общността за сортовете растения

Единен съвет за преструктуриране

Европейска агенция по морска безопасност

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Сателитен център на Европейския съюз

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Център за морски анализи и операции — (Наркотици)

Европейска агенция по лекарствата

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Европейски институт за иновации и технологии

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Агенция на Европейския съюз за основните права

Европейски институт за равенство между половете

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Европейски орган за безопасност на храните

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Европейска агенция за контрол на рибарството

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Европейска агенция за околната среда

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Европейска агенция по отбрана

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Европейска агенция по химикалите

European Cybersecurity Competence Centre and Network