Image
Naše pracovní postupy

Jak překladatelské středisko vyřizuje zakázky zákazníků?

Poskytování kvalitních překladů ve všech požadovaných jazykových kombinacích v dohodnutých termínech: to je prvořadý úkol, který v překladatelském středisku plníme každý den. V průběhu let jsme náš pracovní tok v oblasti překladu optimalizovali tak, abychom zajistili, že žádosti se zpracovávají co nejplynuleji. Níže popisujeme jednotlivé kroky naší práce. Sledujte, co se se zakázkami děje od jejich přijetí až po jejich dodání a jak se vyřizuje zpětná vazba od zákazníků.

1. Přijímání zakázek

Oddělení řízení pracovních postupů kontroluje příchozí zakázky přijaté prostřednictvím zákaznického portálu systému eCdT. Nejprve se zde zkontroluje zdrojový dokument, zda vyhovuje požadavkům na jazyk, počet stran a formát, a následně se ověří, jaká služba je požadována a kdy a v jakém cílovém jazyce či jazycích má být zakázka dodána.

2. Zpracování před provedením překladu

Oddělení řízení pracovních postupů zajišťuje, aby se v originálních zdrojových dokumentech nevyskytovaly žádné problémy týkající se grafické úpravy, shromažďuje příslušné referenční materiály, z překladových pamětí načítá opětovně použitelné segmenty a připravuje všechny pracovní soubory a jazykové a terminologické materiály.

3. Překlad

Po dokončení přípravných prací se pracovníci oddělení řízení pracovních postupů v závislosti na získaných výsledcích rozhodnou, zda zakázku přidělí interním překladatelům nebo ji zadají externě v rámci sítě specializovaných externích překladatelů překladatelského střediska. Pracovníci tohoto oddělení zadávají zakázky jednotlivým překladatelům na základě jejich odbornosti, schopností a mateřského jazyka. Mezi kritéria, zda zakázku zadat k externímu provedení, patří interní pracovní vytížení, stupeň důvěrnosti, předmět a délka dokumentu. Při zadání zakázky k externímu provedení vychází pracovníci oddělení z příslušných rámcových smluv uzavřených s externími dodavateli, v závislosti na předmětu dokumentu a jazykové kombinaci se však mohou obrátit i na konkrétní externí překladatele.

4. Podpora ze strany koordinátorů pro kontakt se zákazníky / oddělení řízení pracovních postupů

Překladatelé mohou požádat o radu koordinátory pro kontakt se zákazníky střediska z řad svých kolegů, kteří se zákazníkem vyjasní veškeré obecné jazykové otázky. Jakékoli jazykové otázky nebo dotazy související s obsahem, které vyplývají z konkrétních zakázek, jsou v průběhu procesu překladu řešeny prostřednictvím oddělení řízení pracovních postupů, které se za účelem vyjasnění obrátí na osoby, jež zadaly požadavek zákazníka.

5. Zpracování v průběhu překladu

Oddělení řízení pracovních postupů zkontroluje dokumenty vyhotovené externími překladateli po technické stránce.

6. Kontrola kvality

Kvalitu všech dokumentů kontrolují interní překladatelé střediska. Externě zadané dokumenty revidují interní překladatelé. Ti na základě rámcových smluv a v souladu s obecnými podmínkami týkajícími se poskytování jazykových služeb překladatelskému středisku musí také vyplnit hodnoticí formulář, v rámci kterého posuzují kvalitu práce externího překladatele. Kontrolovány jsou i interní překlady, a to jiným překladatelem v rámci příslušné jazykové skupiny.

7. Zpracování po vyhotovení překladu

Oddělení řízení pracovních postupů zkontroluje úplnost dokumentů a v případě potřeby provede patřičnou grafickou úpravu. Obdobně se postupuje i v případě souborů, které se zákazníkům dodávají uložením na jejich webové stránky. Oddělení řízení pracovních postupů tyto soubory zkontroluje z hlediska úplnosti a zobrazení a před uložením na webové stránky zákazníka je náležitě opraví.

8. Dodání

Oddělení řízení pracovních postupů zajistí dodání dokumentu zákazníkovi ve stanoveném termínu.

9. Žádosti o opravu předchozí verze

Oddělení řízení pracovních postupů posoudí každou žádost o opravu předchozí verze podle toho, zda je potřeba zásah překladatele nebo technická úprava. Je-li nutná jazyková oprava, odbor překladů žádost o opravu předchozí verze analyzuje, provede potřebné opravy a připraví konečnou verzi, kterou oddělení řízení pracovních postupů zašle spolu s odpovědí překladatele zákazníkovi.