Překladatelské středisko pracuje s rámcovými smlouvami na základě systému dynamického řazení. V některých případech, na které se nevztahují otevřená řízení, využívá také jednací řízení.

Středisko provádí kontrolu kvality veškerých prací odevzdaných jeho dodavateli. Každou zakázku posuzují interní revizoři střediska, kteří používají standardní hodnoticí formulář. Jestliže je kvalita externě provedené zakázky vyhodnocena jako výjimečně vysoká (+1) nebo nepřijatelně nízká (-1), je zakázka postoupena hodnotícímu výboru střediska, který tvoří nezávislí členové z různých odborů. Pokud výbor počáteční posouzení potvrdí, je bodové hodnocení, které daný dodavatel původně získal, zvýšeno nebo sníženo o určitý počet bodů (stanovený v rámcové smlouvě), a jeho pořadí v seznamu dodavatelů se může příslušným způsobem změnit. V případě, že je kvalita externě provedené zakázky vyhodnocena jako přijatelná (0), tj. odvedená práce má úroveň, kterou lze přiměřeně očekávat od profesionálního lingvisty, pořadí dodavatele se nezmění. Tímto způsobem se zajišťuje, aby řazení dodavatelů po celou dobu platnosti smlouvy odpovídalo skutečné kvalitě nabízených služeb. Stejnému postupu kontroly kvality podléhají i zakázky externě provedené na základě jednacích řízení. Na ně se ale nevztahuje uvedený systém dynamického řazení, který se uplatňuje pouze u rámcových smluv podepsaných s dodavateli střediska. Systém dynamického řazení je jednou ze silných stránek modelu zajišťování kvality používaného střediskem. Středisko díky němu dokáže pohotově reagovat a tento systém pomáhá zajišťovat trvale vysokou kvalitu v průběhu času.