Aby překladatelské středisko mohlo uspokojovat potřeby svých zákazníků týkající se jazykových služeb, spolupracuje s externími poskytovateli služeb v oblasti překladu, modifikace, revize, redakce, terminologie a seznamů termínů. Pro externí zajišťování těchto služeb středisko používá rámcové nebo jednorázové smlouvy, a to podle typu služby, jazykové kombinace a oboru, které zákazník vyžaduje.

External language service provider

Rámcové smlouvy se podepisují s poskytovateli služeb, kteří uspějí ve výzvách k podávání nabídek vyhlašovaných střediskem. Tyto smlouvy platí po dobu jednoho roku a mohou být automaticky prodlužovány o další jednoletá období; celková doba platnosti však nesmí být delší než čtyři roky. Středisko dodavatele kontaktuje, když si zákazník objedná provedení práce. Jestliže první dodavatel v seznamu nemůže objednávku splnit nebo neodpoví, může středisko práci nabídnout druhému dodavateli a tak dále podle pořadí v seznamu. Jednorázové smlouvy s externími poskytovateli jazykových služeb středisko podepisuje pro konkrétní jazykové služby a obory, na které se nevztahuje rámcová smlouva, nebo v případě, že danou práci nemůže provést žádný dodavatel z rámcového seznamu.

Moderní aktivní model externího zajišťování služeb, který středisko používá, je založen na třech hlavních složkách: odborných externích poskytovatelích jazykových služeb, systému dynamického hodnocení (přeřazování) (který středisko zavedlo jako první v EU), zajišťujícím používání nejlepších poskytovatelů jazykových služeb, a poskytování jazykových zdrojů, které externím poskytovatelům pomáhají v jejich práci.

Veškeré práce provedené externě a dodané středisku externími poskytovateli jazykových služeb by měly mít dostatečně vysokou kvalitu, aby byly okamžitě použitelné bez dalších revizí ze strany střediska. Jako klíčová součást hodnocení těchto poskytovatelů, jež středisko provádí v rámci zajišťování kvality, jsou však všechny jejich práce systematicky kontrolovány interními lingvisty, kteří pomocí hodnoticího formuláře ověřují jejich vhodnost k danému účelu. Formulář zahrnuje nejen celkové hodnocení kvality překladu nebo redakční práce, ale v případě potřeby také podrobné informace o typech zjištěných chyb. Středisko se zaměřuje na úplnost a přesnost, správné citování referenčních dokumentů a publikovaných materiálů, dodržení instrukcí a terminologickou a stylistickou jednotnost.

Jazykové služby středisko externě zajišťuje především pro 24 úředních jazyků EU, ale i jiných než úředních jazyků EU, jako je islandština, norština, arabština, ruština, srbština, čínština, japonština, hebrejština, perština atd.