Informace na této webové stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk, upozornění o ochraně autorských práv a pravidlům ochrany osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie s cílem zajistit veřejnosti bezplatný přístup k informacím o této agentuře a obecně o její činnosti.  Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit.

Překladatelské středisko však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité fyzické nebo právnické osoby,
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah překladatelské středisko nemá žádný vliv a za které nenese žádnou odpovědnost,
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný on-line přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

Překladatelské středisko se snaží v co nejvyšší míře vyloučit výpadky způsobené technickými problémy. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány v souborech nebo formátech, které nejsou bezchybné, a nemůžeme tedy zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Překladatelské středisko nenese žádnou odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které tato stránka odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost překladatelského střediska v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy, ani vyloučit odpovědnost překladatelského střediska v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Překladatelské středisko respektuje soukromí uživatelů.

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů překladatelským střediskem vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Pokud jde o zásady překladatelského střediska v oblasti ochrany soukromí při shromažďování osobních údajů, součástí každého postupu shromažďování údajů je poskytnutí objasňujícího dokumentu.

Tato všeobecná politika, která se již obdobně vztahuje na všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie v rámci domény europa.eu, se vztahuje rovněž na překladatelské středisko.

Přestože většinu webových stránek překladatelského střediska si můžete prohlížet, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace, osobní údaje jsou v některých případech vyžadovány k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované on-line služby.

Webové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi zacházejí v souladu se zásadami stanovenými v uvedeném nařízení, přičemž ve specifických prohlášeních o ochraně soukromí jsou uvedeny informace o tom, jak budou vaše údaje konkrétně využity.

V této souvislosti:

správce údajů vymezuje pro každou specifickou on-line službu účel a prostředky zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato on-line služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí;

v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby byla řádně uplatňována ustanovení uvedeného nařízení, a je rovněž nápomocen správcům údajů při plnění jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení);

nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie obsahují odkazy na stránky třetích stran, a to jak na svém intranetu, tak na internetu. Protože nad těmito stránkami nevykonáváme dohled, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to on-line služba?

On-line služba na webových stránkách překladatelského střediska je internetová služba nebo nástroj ke zlepšení komunikace (i vzájemné) mezi občany a podniky na jedné straně a orgány a institucemi EU na straně druhé.

Na webových stránkách překladatelského střediska již jsou nebo v budoucnosti budou poskytovány tři druhy on-line služeb:

  • informační služby, které poskytují občanům a podnikům snadný a efektivní přístup k podstatným informacím, čímž pomáhají zvyšovat účinnost a transparentnost činností překladatelského střediska i jejich porozumění,
  • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany a podniky. Služby interaktivní komunikace usnadňují konzultace týkající se vnitřní politiky a poskytování zpětné vazby, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb překladatelského střediska,
  • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám vnitřních transakcí a transakcí s překladatelským střediskem, jako je např. zadávání veřejných zakázek, nábor zaměstnanců atd.

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Kliknutím na „Kontakt“ se aktivuje software pro zasílání elektronické pošty ve vašem počítači, který vás vyzve k zaslání připomínek do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem.

Pokud takovou e-mailovou zprávu odešlete, vaše osobní údaje shromáždíme jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi a zjednodušení jejího zaslání.  V případě, že tým zaměstnanců odpovědný za správu této e-mailové schránky nebude schopen váš dotaz zodpovědět, přepošle jej jinému útvaru, který bude schopen odpověď poskytnout, přičemž o tomto kroku budete informováni e-mailem. E-maily obsahující otázky a odpovědi mohou být archivovány z důvodu sledování e-mailové korespondence a usnadnění poskytování odpovědí na opakovaně se vyskytující otázky.

Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve vaší zprávě. ​