Překladatelské středisko pevně věří, že neustálé zajišťování kvality vyžaduje plánování a organizaci práce na úrovni vedení. Přijalo proto řadu opatření, která se uplatňují před provedením překladu, v jeho průběhu i po jeho odevzdání.

Tato opatření lze rozdělit do tří skupin: i) předpoklady pro zajištění kvality, které vytvářejí náležité podmínky pro vysoce kvalitní překlady; ii) kontrola kvality, která se provádí během samotného překladu; a iii) hodnocení kvality, které překladatelskému středisku umožňuje neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných překladů.

PŘEDPOKLADY PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Klíčovým aspektem v této oblasti je pečlivý výběr a nábor interních překladatelů. Překladatelské středisko provádí výběrová řízení a přijímá své zaměstnance v souladu se dvěma dokumenty nazvanými „Obecná prováděcí ustanovení k náboru dočasných zaměstnanců“ a „Obecná prováděcí ustanovení k náboru smluvních zaměstnanců“.

Překladatelské středisko navíc velmi pečlivě definuje kritéria pro zadávání veřejných zakázek, což mu umožňuje uzavírat rámcové překladatelské smlouvy s nejlepšími externími dodavateli.

KONTROLA KVALITY

Interní překladatelé překladatelského střediska systematicky kontrolují a revidují práci externích překladatelů. Zajišťují tak nejenom zvýšení kvality textů před jejich odevzdáním zákazníkům, ale podporují také neustálý růst kvality práce externích dodavatelů během platnosti rámcových smluv. Překladatelské středisko uplatňuje pravidlo přehodnocování pořadí externích dodavatelů – externí dodavatelé se na základě kvality odvedené práce posunují na seznamu externích dodavatelů nahoru nebo dolů, díky čemuž se na přední místa dostanou ti nejlepší. Interní revizoři u každé externě zadané zakázky vyplňují hodnotící formulář. Jeho součástí je nejenom celkové hodnocení kvality překladu, ale případně také podrobné informace o typu zaznamenaných chyb. V případě potřeby interní revizoři pro externí překladatele také vypracují zpětnou vazbu nebo jim zašlou opravený dokument, aby se jím mohli v budoucnu řídit.

Vzhledem k tomu, že „více očí více vidí“, všechny interní překlady revidují kolegové ze stejného jazykového týmu, přičemž se řídí kritérii stanovenými v Příručce k zajištění kvality překladů.

Kromě těchto interních kontrol kvality překladů prováděných před odevzdáním dokumentů překladatelské středisko od roku 2010 uplatňuje následné kontroly kvality překladů. Tyto kontroly provádějí externí odborníci na náhodně vybraných interních překladech.

HODNOCENÍ KVALITY

Překladatelské středisko používá řadu nástrojů k zajištění a hodnocení kvality a spokojenosti zákazníků. Hlavním z nich je formulář spokojenosti zákazníka (tzv. CSF, z angl. Client Satisfaction Form), který je k dispozici na portálu překladatelského střediska pro zákazníky. Pomocí tohoto formuláře mohou zákazníci k jakémukoli obdrženému dokumentu poskytnout pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu. Díky tomu je překladatelské středisko informováno o preferencích zákazníka a v případě opakujících se problémů může přijímat příslušná opatření. Překladatelské středisko nejenom odpovídá na připomínky zákazníků k jednotlivým dokumentům, ale obdržené připomínky zkoumá také na operativní úrovni, aby vyhodnotilo, zda jsou zapotřebí další, širší opatření k zajištění kvality, která by umožnila splnit požadavky zákazníků.

Překladatelské středisko také pravidelně provádí průzkumy spokojenosti zákazníků, aby spokojenost zákazníků vyhodnotilo z dlouhodobého hlediska a identifikovalo, co je třeba zlepšit z hlediska kvality jazykových služeb i kvality služeb překladatelského střediska jako celku. Tyto průzkumy jsou velmi užitečné. Pomáhají zjistit, jak zákazníci překladatelské středisko vnímají a co považují za jeho silné a slabé stránky. Umožňují také bilancovat, jak si překladatelské středisko vede celkově, pokud jde o dodržování lhůt, kvalitu, schopnost reagovat na problémy a jeho pochopení specifických potřeb jednotlivých zákazníků a prostředí, ve kterém působí.