Seznamte se s našimi službami

Zákazníci překladatelského střediska, kteří působí v různých částech Evropy, se specializují na nejrůznější obory, mezi které patří vzdělávání, zaměstnanost, kultura, doprava, výzkum a inovace, sociální věci, životní prostředí, energetika, chemie, vlastnická práva, právo, rozpočet a finance, zahraniční a bezpečnostní politika, policejní a justiční spolupráce, veřejné zdraví a ochrana spotřebitele. Středisko poskytuje jazykové služby ve 24 úředních jazycích EU a na vyžádání i v dalších jazycích. Konkrétně nabízí tyto služby:

Překladatelská činnost

Překlad je převedení významu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového za účelem vytvoření textu, který odpovídá pravidlům gramatiky cílového jazyka a řídí se pokyny zadání překladového projektu. „Zdrojový jazyk“ je jazyk, v němž je napsán původní text (zvaný rovněž „zdrojový text“), a „cílový jazyk“ je jazyk, do něhož se zdrojový text překládá.

Redakce výchozích textů

Redakce neboli korektura je definována jako jazyková kontrola textu určená k tomu, aby byl v souladu s gramatickými, interpunkčními a pravopisnými pravidly výchozího jazyka. Korektor opraví gramatické a pravopisné chyby a interpunkci. Jestliže se korektor domnívá, že by text mohl být po jazykové stránce vylepšen, pokud jde o jasnost a srozumitelnost, přidá k danému textu svůj komentář a návrh zlepšení. Od korektora se neočekává, že v textu rozpozná a opraví chyby nebo problémy, které se týkají obsahu. Jestliže korektor v textu případné problémy týkající se obsahu objeví, vyznačí je. Zákazník sám vyhodnotí relevantnost všech komentářů a učiní příslušná opatření. Korektor neopravuje žádné problémy související s formátováním nebo rozložením textu.

Jazykové poradenství

Jazykové poradenství spočívá v analýze jazykových potřeb zákazníka vedoucí k nalezení řešení, která umožní optimalizaci procesu překladu. Může zahrnovat vypracování dokumentů nebo analýzu pracovních toků dokumentů či zvláštní projekty. Náročnost tohoto typu služby závisí do značné míry na složitosti příslušného případu.


Terminologie

Práce s terminologií sestává z vytváření úplných glosářů s termíny ve zdrojovém a cílovém jazyce, definicemi, odkazy na zdroje a kontext, poznámkami apod.

Vytváření titulků

Jedná se o textové vyjádření mluveného jazyka ve videu způsobem, který umožňuje interpretaci textu na obrazovce. Součástí této služby může být také „časování titulků“, tj. synchronizace titulků s videem. Titulky mohou být dodány ve zdrojovém jazyce pouze na videu nebo v jednom nebo více dalších jazycích spolu s časovými kódy, které přesně určují, kdy a na jak dlouho se titulek zobrazí.

Přepis

Přepis spočívá v převodu audio a/nebo video souboru na vysoce kvalitní psaný text. Provádí se pomocí technologií pro převod řeči na text, jejichž hrubý výsledek je následně podroben editaci. Příslušný písemný výstup může zahrnovat časové značky (tzv. timecodes) a označení mluvčího.


Seznamy termínů

Tato služba zahrnuje překlad jednoduchých seznamů termínů (slov nebo slovních spojení, obvykle podstatných jmen nebo jmenných frází) bez uvedení definic, zdrojů, kontextu, poznámek apod.

Následná kontrola kvality překladů ochranných známek

Práce s terminologií sestává z vytváření úplných glosářů s termíny ve zdrojovém a cílovém jazyce, definicemi, odkazy na zdroje a kontext, poznámkami apod.

Revize seznamů termínů

Revize dvojjazyčného seznamu termínů je posouzení, zda dvojjazyčný seznam termínů odpovídá sjednanému účelu, a to porovnáním termínů ve zdrojovém a cílovém jazyce a provedením oprav tam, kde je to potřeba. Jestliže v průběhu revize interní překladatel dojde k závěru, že seznam termínů bude nutné podstatným způsobem přepracovat, může středisko žádost o revizi odmítnout a doporučit klientovi, aby namísto ní zadal žádost o překlad seznamu termínů.


Revize překladů

Revize je posouzení, zda překlad odpovídá sjednanému účelu, a to porovnáním zdrojového a cílového textu a provedením oprav tam, kde je to potřeba. Překladatelské středisko nabízí revize přeložených dokumentů. Jestliže však v průběhu revize interní překladatel usoudí, že revidovaný text bude nutné podstatným způsobem přepracovat, může středisko revizi odmítnout a doporučit zákazníkovi, aby namísto ní zadal žádost o překlad.

Modifikace překladů

Modifikace spočívá ve vložení změn do již přeloženého textu. Jestliže zákazník žádá modifikaci překladu, musí poskytnout dokument se všemi vyznačenými změnami, které byly provedeny v předchozím textu, včetně vloženého a odstraněného textu, a také všechny předchozí jazykové verze dokumentů, které mají být upraveny. Překladatelé v překladatelském středisku překlady upraví podle změn provedených v originálu.

Překlady OZEU, souborů MP a zapsaných průmyslových vzorů Společenství

Překlady ochranných známek Evropské unie (OZEU), souborů Madridského protokolu (MP) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství představují překlady standardizovaných odborných textů v oblasti průmyslového/duševního vlastnictví, které sestávají ze seznamů výrobků a služeb volně vycházejících z Mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Niceské třídění) Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) nebo Locarnské dohody o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů (Locarnské třídění) organizace WIPO.