Afdelingen for virksomhedstjenester yder administrativ og teknisk støtte inden for områderne menneskelige ressourcer (HR), retlige anliggender og udbud.

Sektionen for retlige anliggender og indkøb

Sektionen for retlige anliggender og indkøb (LPS) håndterer alle retlige spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med Oversættelsescentrets daglige drift. Den repræsenterer centret på interinstitutionelle møder om spørgsmål, der hører under dets ansvarsområde, og i eventuelle retssager (f.eks. sager ved EU-Domstolen). Sektionen har ansvaret for at håndtere forespørgsler fra Ombudsmanden til Oversættelsescentret og fungerer som juridisk rådgiver for centrets ledelse. Sektionen organiserer centrets indkøbsprocedurer. Endvidere udarbejder og forvalter sektionen de kontraktlige aftaler mellem centret og dets kunder og varetager den tilknyttede kontraktforvaltning (f.eks. ændringer).  

Endelig er EU Sign-teamet og den ansvarlige for bekæmpelse af svig også en del af sektionen. 

Sektionen for menneskelige ressourcer og personalestøtte

Sektionen for menneskelige ressourcer og personalestøtte udarbejder, koordinerer og gennemfører HR-politikker og rådgiver og vejleder centrets ledelse og personale i HR-spørgsmål. Sektionens anden vigtige rolle er forbundet med udvælgelse og ansættelse af personale og praktikanter samt deres karriereudvikling (uddannelse, kompetencestyring, evaluering og forfremmelse). Den er også ansvarlig for budgetmæssige og finansielle spørgsmål vedrørende personaleudgifter.