Oversættelsescentret opererer med rammekontrakter baseret på et dynamisk rangordningssystem. I visse tilfælde, der ikke er omfattet af offentligt udbud, benytter det også udbud med forhandling. Centret udfører kvalitetskontrol af alt arbejde, der leveres af dets underleverandører. Hver opgave vurderes af centrets interne revisorer ved hjælp af det standardiserede vurderingsskema. Når kvaliteten af en outsourcet opgave vurderes som værende af usædvanlig høj standard (+1) eller af uacceptabel lav standard (-1), videresendes den til centrets vurderingsudvalg, der består af uafhængige medlemmer fra forskellige afdelinger. Hvis den oprindelige vurdering bekræftes af udvalget, tilføjes eller fratrækkes en række point (som fastlagt i rammekontrakten) i forhold til de point, der oprindeligt blev tildelt underleverandøren, og han/hun kan rangordnes højere eller lavere i overensstemmelse hermed. Når kvaliteten af en outsourcet opgave bedømmes som værende af acceptabel kvalitet (0), dvs. det leverede arbejde er på et niveau, der med rimelighed kan forventes af professionelle sprogfolk, forbliver underleverandørens placering uændret. Dette sikrer, at rangordningen af underleverandørerne afspejler den faktiske kvalitet af den leverede tjenesteydelse i hele kontraktens varighed. Outsourcede opgaver, der er udført efter udbud med forhandling, kvalitetskontrolleres efter den samme fremgangsmåde, men er udelukket fra den dynamiske rangordning, der kun gælder for de rammekontrakter, som centret har indgået med sine underleverandører. Den dynamiske rangordning er en af styrkerne i centrets kvalitetssikringsmodel. Den gør centret meget reaktivt og bidrager til at sikre konsekvent god kvalitet over tid.