Tjenester vi yder

Oversættelsescentret betjener kunder fra hele Europa, der er specialiserede på områder såsom uddannelse, beskæftigelse, kultur, transport, forskning og udvikling, sociale anliggender, miljø, energi, kemi, ejendomsrettigheder, jura, budgetmæssige og finansielle anliggender, udenrigs- og sikkerhedspolitik, politisamarbejde og retligt samarbejde, folkesundhed og forbrugerbeskyttelse. Det leverer sprogydelser på 24 officielle EU-sprog og på ikke-EU-sprog efter anmodning. Centret yder navnlig følgende tjenester:

Oversættelse

Oversættelse er gengivelse på ét sprog (målsproget) af betydningssammenhænge på et andet sprog (kildesproget) med det formål at skabe indhold, som overholder både de grammatiske regler for målsproget og anvisningerne for oversættelsesprojektet.

Redigering af kildetekster

Redigering forstås som et sprogligt tjek af en tekst for at sikre, at den følger kildesprogets regler for grammatik og retskrivning. Eventuelle sproglige fejl rettes af en såkaldt sprogrevisor. Hvis sprogrevisoren mener, at en tekst kan forbedres, så den bliver mere klar og forståelig, indsætter denne en kommentar i teksten med forslag til ændringer. Sprogrevisoren er ikke forpligtet til at finde eller rette indholdsmæssige fejl, men kan i givet fald fremhæve sådanne fejl i teksten. Det er derefter op til kunden at tage stilling til det videre forløb. Sprogrevisoren retter ikke fejl, der skyldes tekstens formatering eller layout.

Sproglig rådgivning

Sproglig rådgivning består i at analysere kundens sproglige behov for at finde frem til en løsning, der optimerer oversættelsesprocessen. Dette kan omfatte støtte til udarbejdelse af dokumenter eller analyse af arbejdsgange, der involverer dokumenter eller særlige projekter. Arbejdsbyrden for denne type tjeneste afhænger i høj grad af, hvor kompleks den enkelte situation er.


Terminologi

Terminologiarbejde består i udarbejdelse af fuldstændige glossarer med kilde- og måltermer, definitioner, kilde- og konteksthenvisninger, bemærkninger mv.

Tekstning

Gengivelse af det talte sprog i en video i form af undertekster. Denne tjeneste kan omfatte "spotting", dvs. synkronisering af tale, tekst og billede. Undertekster kan leveres udelukkende på videoens kildesprog eller på et eller flere målsprog sammen med tidskoder, der angiver, præcis hvornår og hvor længe en undertekst skal vises på skærmen.

Termlister

Denne tjeneste omfatter oversættelse af simple termlister (ord eller udtryk, normalt navneord eller begreber) uden definition, kilde, kontekst, bemærkninger mv.


Transskription

Transskription består i at konvertere lyd- og/eller videofiler til en skriftlig tekst af høj kvalitet. Dette sker ved hjælp af tale-til-tekst-teknologi, hvorved der fremkommer en råtekst, som efterfølgende redigeres. Den færdige tekst kan indeholde tidskoder og oplysninger om talere.

Efterfølgende kvalitetstjek

Efterfølgende kvalitetstjek består af en periodisk revision og evaluering af en stikprøve af EU-varemærker oversat af centret for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til en række forudfastsatte kriterier.

Revision af termlister

Gennemgang af en termliste på to sprog for at se, om den er egnet til det aftalte formål, ved at sammenligne kilde- og måltermerne og eventuelt foretage rettelser. Hvis den interne oversætter, der reviderer termlisten, konkluderer, at den kræver en betydelig omarbejdelse, kan centret afvise at revidere den og anbefale, at kunden i stedet anmoder om en oversættelse.


Revision af oversættelser

Revision er gennemgang af en oversættelse for at se, om den er egnet til det aftalte formål, ved at sammenligne kilde- og målteksten og eventuelt foretage rettelser. Centret tilbyder revision af oversatte dokumenter. Hvis den interne oversætter, der reviderer dokumentet, imidlertid mener, at den reviderede tekst kræver en betydelig omskrivning, kan centret afvise at revidere den og anbefale, at kunden i stedet anmoder om en oversættelse.

Ændringer af oversættelser

Ændringer indføres i tidligere oversatte tekster. Hvis en kunde anmoder om en ændring, skal denne fremvise et dokument, der viser alle ændringer til den tidligere tekst, herunder indsat og slettet tekst, samt de(n) tidligere sprogversion(er) af de(t) dokument(er), der skal ændres. Vores oversættere ændrer oversættelserne i overensstemmelse med de ændringer, som er foretaget i den oprindelige tekst.

Oversættelse af EU-varemærker, MP-sager og registrerede EF-design

Oversættelse af EU-varemærker, MP-sager (sager i henhold til Madridprotokollen) og registrerede EF-design er oversættelse af standardiserede tekniske tekster inden for industriel/intellektuel ejendomsret bestående af lister over varer og tjenesteydelser løseligt baseret på WIPO's internationale klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Niceklassifikationen) eller WIPO's Locarnoarrangement vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller (Locarnoklassifikationen).