Den Europæiske Anklagemyndighed

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

Maritime Analysis and Operation Centre — Narcotics

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Agenturet for Støtte til BEREC

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Europæiske Forsvarsagentur

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

Det Europæiske Kemikalieagentur

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Den Europæiske Unions Asylagentur

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

EF-Sortsmyndigheden

Den Fælles Afviklingsinstans

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

EU-Satellitcentret

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

European Cybersecurity Competence Centre and Network