Το Μεταφραστικό Κέντρο οργανώνει τακτικά προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμμετέχει σε διοργανικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε ευρύ φάσμα τομέων.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του κανονισμό, ήτοι τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, το Κέντρο έχει νομική προσωπικότητα και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Η σύναψη σύμβασης είναι δυνατή μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αυστηρών διαδικασιών υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.

Για να υποβάλουν προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμετάσχουν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που έχει προκηρυχθεί από το Κέντρο.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνονται είτε στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο δικτυακός τόπος του Κέντρου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά την επίσημη δημοσίευση του διαγωνισμού στη βάση TED, η οποία είναι η ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας» της ΕΕ και αφορά ειδικά τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια, το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το σχετικό περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου.

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που βρίσκονται σε εξέλιξη (εάν υπάρχουν).

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: