Διαδικασία(ες) σε εξέλιξη

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/11/2020 - Ημερομηνία λήξης: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/11/2020 - Ημερομηνία λήξης: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2020 - Ημερομηνία λήξης: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2020 - Ημερομηνία λήξης: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Το Μεταφραστικό Κέντρο διοργανώνει τακτικά διαγωνισμούς και συμμετέχει σε διοργανικούς διαγωνισμούς σε ευρύ φάσμα τομέων.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, το Κέντρο έχει νομική προσωπικότητα και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Η σύμβαση συνάπτεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αυστηρών διαδικασιών που προβλέπονται στους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί πάροχοι θα πρέπει να απαντήσουν στην προκήρυξη διαγωνισμού του Κέντρου.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον διαγωνισμό περιλαμβάνονται είτε στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο δικτυακός τόπος του Κέντρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά την επίσημη δημοσίευση του διαγωνισμού στη βάση TED, η οποία είναι η ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας» της ΕΕ και αφορά ειδικά τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια, το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το σχετικό περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου.

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τεκμηρίωση