Αναθεώρηση μεταφράσεων

Ως αναθεώρηση ορίζεται η εξέταση της μετάφρασης ως προς την καταλληλότητά της για τον συμφωνηθέντα σκοπό, μέσω σύγκρισης του κειμένου-πηγής με το κείμενο-στόχο και την εφαρμογή διορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες αναθεώρησης μεταφρασμένων εγγράφων. Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ο μεταφραστής του Κέντρου κρίνει ότι το προς αναθεώρηση κείμενο χρειάζεται ουσιαστική αναδιατύπωση, το Κέντρο δύναται να αρνηθεί την αναθεώρηση και αντ’ αυτής να προτείνει στον πελάτη να υποβάλει αίτημα μετάφρασης.