Πως χειρίζεται το Κέντρο τα αιτήματα των πελατών;

Η καθημερινή πρόκληση του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να παραδίδει ποιοτικές μεταφράσεις προς όλους τους ζητούμενους γλωσσικούς συνδυασμούς, εντός των προθεσμιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. Με την πάροδο των ετών βελτιώσαμε τη ροή των μεταφραστικών μας εργασιών, έτσι ώστε η επεξεργασία των αιτημάτων να γίνεται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο. Παρακάτω περιγράφονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, από την εξέταση των εισερχόμενων αιτημάτων έως την παράδοση των εγγράφων και τη διαχείριση των παρατηρήσεων του πελάτη:

1.Παραλαβή των εισερχόμενων αιτημάτων

Το τμήμα διαχείρισης της ροής των εργασιών μετάφρασης (WMS) διαχειρίζεται τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της πύλης πελατών του eCdT. Εξετάζει τη γλώσσα, την καταμέτρηση σελίδων και τον μορφότυπο του εισερχόμενου εγγράφου, και ελέγχει την υπηρεσία που ζητεί ό πελάτης, καθώς και την προθεσμία και τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να μεταφραστεί το κείμενο.

2.Προεπεξεργασία

Το WMS εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τη σελιδοποίηση των εισερχόμενων κειμένων, συγκεντρώνει τα σχετικά έγγραφα αναφοράς, ανακτά από τις μεταφραστικές μνήμες το περιεχόμενο που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και παρέχει όλα τα αρχεία εργασίας, καθώς και τις γλωσσικές και ορολογικές πηγές.

3.Μετάφραση

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της προεπεξεργασίας, το WMS κρίνει με βάση τα αποτελέσματα εάν το έγγραφο πρέπει να ανατεθεί σε εσωτερικούς μεταφραστές με τα κατάλληλα προσόντα ή στο δίκτυο των εξειδικευμένων εξωτερικών μεταφραστών του Κέντρου. Η ανάθεση των μεταφράσεων από το WMS στους μεταφραστές γίνεται με βάση την εξειδίκευσή τους, τις δεξιότητές τους και τη μητρική τους γλώσσα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εξωτερική ανάθεση είναι, μεταξύ άλλων, ο εσωτερικός φόρτος εργασίας, ο βαθμός εμπιστευτικότητας, το αντικείμενο και η έκταση του εγγράφου. Εάν το έγγραφο ανατεθεί σε εξωτερικούς μεταφραστές, το WMS χρησιμοποιεί τις σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο που έχουν συναφθεί με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά μπορεί επίσης να αναθέσει την εργασία σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με το αντικείμενο και τον γλωσσικό συνδυασμό.

4.Υποστήριξη από τους συντονιστές πελατών

Οι μεταφραστές συμβουλεύονται τους συντονιστές πελατών του Κέντρου (οι οποίοι είναι μέλη της μεταφραστικής υπηρεσίας) για όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του προς μετάφραση κείμενου.

5.Ενδιάμεση επεξεργασία

Το WMS ελέγχει τις μεταφράσεις των εξωτερικών συνεργατών για τυχόν τεχνικά προβλήματα.

6.Αναθεώρηση

Όλα τα έγγραφα που ανατίθενται σε εξωτερικούς μεταφραστές αναθεωρούνται στη συνέχεια από τους εσωτερικούς μας μεταφραστές, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο αξιολόγησης της ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων-πλαίσιο και τους γενικούς όρους για τις γλωσσικές υπηρεσίες του Κέντρου. Οι εσωτερικές μεταφράσεις ελέγχονται από δεύτερο μεταφραστή της ίδιας μητρικής γλώσσας.

7.Μεταεπεξεργασία

Το τμήμα WMS ελέγχει εάν το κείμενο είναι πλήρες και διορθώνει εάν χρειάζεται τη σελιδοποίηση. Το WMS ελέγχει επίσης την πληρότητα και την ορθή παρουσίαση των κειμένων που παραδίδονται στους πελάτες μέσω του διαδικτύου, τα διορθώνει και τα αναφορτώνει στην πύλη.

8.Παράδοση

Το WMS εξασφαλίζει ότι το κείμενο παραδίδεται εντός της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

9.Διαχείριση παρατηρήσεων πελατών

Η ομάδα συντονισμού πελατών (Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας) αναλύει τα έντυπα ικανοποίησης πελατών (CSF) που επιστρέφουν οι πελάτες.