Διαδικασίες με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης και χαμηλής αξίας μεταξύ 15.000 έως 144.000 EUR

Στην παρούσα ενότητα δημοσιεύονται προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Μεταφραστικού Κέντρου για την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεταξύ 15 000,01 EUR και 144.000 EUR.

Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, στην παρούσα σελίδα αναρτάται περίληψη με πρόσθετες πληροφορίες για το είδος των συμβάσεων μέσης ή χαμηλής αξίας που πρόκειται να προκηρυχθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται, στο οποίο θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται κανένα εκ του νόμου δικαίωμα ή δικαίωμα προσδοκίας σχέση με την ανάθεση της σύμβασης.

Η απάντησή σας στην προκαταρκτική προκήρυξη συνεπάγεται καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας). Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιέχονται στην ειδική δήλωση εχεμύθειας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η οποία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Κέντρου.

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Για τυχόν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tenders@cdt.europa.eu, αναφέροντας τον κωδικό της προκαταρκτικής προκήρυξης.

Διαδικασία(ες) σε εξέλιξη

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17/07/2021 - Closing date: 13/08/2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu