Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

The European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice will manage the sharing of data on security, visa applications, and asylum seekers' and illegal immigrants’ fingerprints. The IT systems managed by this agency include the second-generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS) and EURODAC. The agency will also be responsible for the management of any other IT systems which might be developed in the area of freedom, security and justice in the future.

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

ENISA’s mission is essential for achieving a high and effective level of Network and Information Security within the European Union. Together with the EU institutions and Member States, ENISA seeks to develop a culture of Network and Information Security for the benefit of citizens, consumers, businesses and public sector organisations in the European Union.