Το Μεταφραστικό Κέντρο λειτουργεί με συμβάσεις-πλαίσια επί τη βάσει ενός δυναμικού συστήματος κατάταξης. Για ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τις ανοικτές διαδικασίες υποβολής προσφορών, το Κέντρο χρησιμοποιεί διαδικασία με διαπραγμάτευση. Το Κέντρο διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους σε όλες τις εργασίες που παρέχουν οι ανάδοχοι του. Κάθε ανάθεση αξιολογείται από τους εσωτερικούς αναθεωρητές του Κέντρου με τη χρήση του τυποποιημένου δελτίου αξιολόγησης. Όταν η ποιότητα μιας εργασίας που έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο αξιολογείται ως εξαιρετικά υψηλής ποιότητας (+1) ή ως απαράδεκτα χαμηλής ποιότητας (-1), διαβιβάζεται στην επιτροπή αξιολόγησης του Κέντρου, η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητα μέλη από διάφορες  υπηρεσίες. Εάν η εν λόγω επιτροπή επικυρώσει την αρχική αξιολόγηση, τότε στη βαθμολογία που είχε αρχικά λάβει ο ανάδοχος προστίθενται ή αφαιρούνται από αυτήν ορισμένοι βαθμοί (όπως προβλέπεται στη σύμβαση-πλαίσιο), η δε θέση του μπορεί να αναβαθμιστεί ή να υποβαθμιστεί αντιστοίχως.  Όταν η ποιότητα μιας εργασίας που έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο κρίνεται αποδεκτή (0), δηλ. το επίπεδο της παρασχεθείσας εργασίας είναι το ευλόγως αναμενόμενο από έναν επαγγελματία μεταφραστή, η θέση του αντισυμβαλλόμενου στον κατάλογο παραμένει αμετάβλητη.   Αυτό διασφαλίζει ότι η κατάταξη των αναδόχων στους καταλόγους αντανακλά την πραγματική ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και η ποιότητα των εργασιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς παρόχους βάσει διαδικασίας με διαπραγμάτευση, οι εργασίες όμως αυτές εξαιρούνται από το δυναμικό σύστημα κατάταξης, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις-πλαίσια που έχει συνάψει το Κέντρο με τους αναδόχους του. Το δυναμικό σύστημα κατάταξης είναι ένα από τα ισχυρά στοιχεία του μοντέλου διασφάλισης της ποιότητας του Κέντρου. Προσδίδει στο Κέντρο μεγάλη ικανότητα απόκρισης και συμβάλλει στη διατήρηση σταθερά καλής ποιότητας σε βάθος χρόνου.