Το Μεταφραστικό Κέντρο εργάζεται με εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών μετάφρασης, τροποποίησης, αναθεώρησης και επιμέλειας κειμένων, ορολογίας και καταλόγων όρων για την κάλυψη των γλωσσικών αναγκών των πελατών του.

External language service provider

Για την ανάθεση αυτών των υπηρεσιών σε εξωτερικούς παρόχους, το Κέντρο συνάπτει συμβάσεις-πλαίσια ή ειδικές συμβάσεις, ανάλογα με τον τύπο της εκάστοτε υπηρεσίας, τον ζητούμενο από τον πελάτη γλωσσικό συνδυασμό και το γνωστικό αντικείμενο. Οι συμβάσεις-πλαίσια συνάπτονται με τους επιτυχόντες σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών παρόχους υπηρεσιών που διοργανώνονται από το Μεταφραστικό Κέντρο. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι ετήσια, με δυνατότητα σιωπηρής παράτασης για διαστήματα ενός έτους, χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκειά τους να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.  Όταν οι πελάτες υποβάλλουν παραγγελία, το Μεταφραστικό Κέντρο επικοινωνεί με τους αναδόχους του. Εάν ο πρώτος στον κατάλογο ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία ή δεν απαντήσει στο αίτημα του Κέντρου, τότε το Κέντρο μπορεί να αναθέσει την εργασία στον ανάδοχο που κατέχει τη δεύτερη θέση στον κατάλογο, κ.ο.κ. Για την παροχή ειδικών γλωσσικών υπηρεσιών ή για τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται από συμβάσεις-πλαίσια, ή σε περίπτωση που κανένας από τους αναδόχους του καταλόγου δεν είναι σε θέση να αναλάβει την εργασία, το Κέντρο συνάπτει ειδικές συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών.

Το σύγχρονο, προορατικό μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης που εφαρμόζει το Κέντρο εδράζεται σε τρία βασικά στοιχεία: στους ειδικευμένους εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών, στο δυναμικό σύστημα αξιολόγησης των αναδόχων του (τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή στην ΕΕ από το Κέντρο) που διασφαλίζει τη χρησιμοποίηση των καλύτερων παρόχων γλωσσικών υπηρεσιών, και στην παροχή γλωσσικών πόρων στους εξωτερικούς παρόχους προς διευκόλυνση του έργου τους.

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται εξωτερικά και παραδίδονται στο Κέντρο από εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών πρέπει να έχουν επαρκώς υψηλή ποιότητα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, χωρίς περαιτέρω αναθεώρηση από το Κέντρο. Παρόλα αυτά, βασικό στοιχείο της διαδικασίας ποιοτικής αξιολόγησης αυτών των παρόχων υπηρεσιών είναι η συστηματική αναθεώρηση όλων των εργασιών τους από τους εσωτερικούς μεταφραστές και η χρήση δελτίου αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεταφράσεις τους είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.  Το δελτίο αξιολόγησης δεν περιέχει μόνο γενική αξιολόγηση της ποιότητας της μετάφρασης ή της επιμέλειας, αλλά και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αναλυτικά στοιχεία για το είδος των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν. Η αξιολόγηση που διενεργεί το Κέντρο επικεντρώνεται στην πληρότητα και την ακρίβεια, την ορθή παράθεση των αποσπασμάτων από τα έγγραφα αναφοράς ή από δημοσιευμένο υλικό, τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες και τη συνέπεια ως προς την ορολογία και το ύφος.

Το Κέντρο αναθέτει γλωσσικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς παρόχους κυρίως στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και για άλλες γλώσσες εκτός αυτών της ΕΕ όπως τα ισλανδικά, τα νορβηγικά, τα αραβικά, τα ρωσικά, τα σερβικά, τα κινεζικά, τα ιαπωνικά, τα εβραϊκά, τα ιρανικά κ.ά.