Οι πίνακες επιτυχόντων περιλαμβάνουν τους υποψήφιους που έχουν επιτύχει σε διαδικασία επιλογής και έχουν επιλεγεί ως δυνητικοί υποψήφιοι για πρόσληψη.

Εάν προκύψει ανάγκη, το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων.

Ο πίνακας επιτυχόντων μπορεί επίσης να κοινοποιείται σε άλλους οργανισμούς της ΕΕ, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η συμπερίληψη στον πίνακα επιτυχόντων δεν συνεπάγεται πρόσληψη.
 
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διάρκεια ισχύος ενός πίνακα επιτυχόντων, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο