Επιμέλεια πρωτότυπων κειμένων

Ως επιμέλεια ορίζεται ο γλωσσικός έλεγχος ενός κειμένου με σκοπό να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται προς τους κανόνες γραμματικής, στίξης και ορθογραφίας της γλώσσας-πηγής. Τα λάθη στη γραμματική, τη στίξη και την ορθογραφία διορθώνονται από τον επιμελητή. Ο επιμελητής εργάζεται με λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών για να επισημαίνει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο κείμενο. Εφόσον ο επιμελητής κρίνει ότι η ποιότητα της γλώσσας του κειμένου χρήζει βελτίωσης σε επίπεδο σαφήνειας και κατανόησης, προσθέτει σχόλιο στο συγκεκριμένο κείμενο με το οποίο συνιστά τη βελτίωσή του. Ο επιμελητής δεν είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό ή τη διόρθωση τυχόν λαθών ή προβλημάτων που αφορούν το περιεχόμενο του κειμένου. Σε περίπτωση που ο επιμελητής εντοπίσει πιθανά προβλήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τα επισημαίνει εντός του κειμένου. Η αξιολόγηση των σχολίων και η απόφαση για περαιτέρω ενέργειες εναπόκεινται στον πελάτη. Ο επιμελητής δεν διορθώνει προβλήματα που αφορούν τη μορφοποίηση ή τη δομή του εγγράφου.

Παροχή γλωσσικών συμβουλών

Η υπηρεσία παροχής γλωσσικών συμβουλών συνίσταται στην ανάλυση των γλωσσικών αναγκών του πελάτη με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων που βελτιστοποιούν τη μεταφραστική διαδικασία. Μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία και συντήρηση προσαρμοσμένων μηχανών νευρωνικής αυτόματης μετάφρασης, τη ρύθμιση και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων συστημάτων ροής εργασιών, την τεχνική και γλωσσική προεπεξεργασία του πρωτότυπου υλικού με σκοπό τη βελτίωση της τελικής ποιότητάς του κ.λπ. Καθώς ο φόρτος εργασίας για αυτόν τον τύπο υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολυπλοκότητα της εκάστοτε περίπτωσης, κάθε έργο καθορίζεται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.