Μάθετε περισσότερα για το φάσμα των υπηρεσιών μας

Οι πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου είναι διασκορπισμένοι στην Ευρώπη και ειδικεύονται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, η έρευνα και καινοτομία, οι κοινωνικές υποθέσεις, το περιβάλλον, η ενέργεια, η χημεία, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο, ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά θέματα, η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η αστυνομική και δικαστική συνεργασία, η δημόσια υγεία και η προστασία των καταναλωτών. Παρέχει γλωσσικές υπηρεσίες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και σε γλώσσες χωρών εκτός ΕΕ επί παραγγελία. Συγκεκριμένα, το Κέντρο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες.

Μετάφραση

Ως Μετάφραση ορίζεται η απόδοση του νοήματος από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο προκειμένου να παραχθεί ένα κείμενο που συνάδει με τους γραμματικούς κανόνες της γλώσσας-στόχου και συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά την ανάθεση του μεταφραστικού έργου. «Γλώσσα-πηγή» είναι η γλώσσα σύνταξης του πρωτότυπου κειμένου (το οποίο ονομάζεται επίσης «κείμενο-πηγή») και «γλώσσα-στόχος» είναι η γλώσσα προς την οποία μεταφράζεται το κείμενο-πηγή.

Επιμέλεια πρωτότυπων κειμένων

Ως επιμέλεια ορίζεται ο γλωσσικός έλεγχος ενός κειμένου με σκοπό να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται προς τους κανόνες γραμματικής, στίξης και ορθογραφίας της γλώσσας-πηγής. Τα λάθη στη γραμματική, τη στίξη και την ορθογραφία διορθώνονται από τον επιμελητή. Εφόσον ο επιμελητής κρίνει ότι η ποιότητα της γλώσσας του κειμένου χρήζει βελτίωσης σε επίπεδο σαφήνειας και κατανόησης, προσθέτει ένα σχόλιο στο εν λόγω κείμενο με το οποίο συστήνει τη βελτίωσή του. Ο επιμελητής δεν είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό ή τη διόρθωση τυχόν λαθών ή προβλημάτων που αφορούν το περιεχόμενο του κειμένου. Σε περίπτωση που ο επιμελητής εντοπίσει πιθανά προβλήματα που αφορούν το περιεχόμενο,  τα επισημαίνει εντός του κειμένου. Η αξιολόγηση των σχολίων και η απόφαση για περαιτέρω ενέργειες εναπόκεινται στον πελάτη. Ο επιμελητής δεν διορθώνει προβλήματα που αφορούν τη μορφοποίηση ή τη δομή του εγγράφου.

Παροχή γλωσσικών συμβουλών

Η υπηρεσία παροχής γλωσσικών συμβουλών συνίσταται στην ανάλυση των γλωσσικών αναγκών του πελάτη με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων που βελτιστοποιούν τη μεταφραστική διαδικασία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων ή την ανάλυση της ροής εργασίας των εγγράφων ή ειδικά έργα. Ο φόρτος εργασίας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιπλοκότητα της κάθε περίπτωσης.


Ορολογία

Η εργασία ορολογίας συνίσταται στη δημιουργία ολοκληρωμένων γλωσσαρίων που περιλαμβάνουν όρους στη γλώσσα πηγή και στη γλώσσα στόχο, ορισμούς, πηγές αναφοράς και συγκειμένου, σχόλια κ.λπ.

Υποτιτλισμός

Υποτιτλισμός ονομάζεται η μεταφορά του προφορικού λόγου ενός βίντεο σε γραπτό, με τρόπο που επιτρέπει την απόδοση του κειμένου στην οθόνη. Η υπηρεσία υποτιτλισμού μπορεί να περιλαμβάνει «χρονισμό», δηλαδή συγχρονισμό των υποτίτλων με το βίντεο. Οι υπότιτλοι μπορεί να παρέχονται μόνο στη γλώσσα-πηγή του βίντεο ή σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες, μαζί με τους χρονικούς κώδικες που υποδεικνύουν την ακριβή στιγμή εμφάνισης και τη διάρκεια παραμονής στην οθόνη κάθε υποτίτλου.

Κατάλογοι όρων

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη μετάφραση καταλόγων όρων (λέξεις ή εκφράσεις, συνήθως ουσιαστικά ή ονοματικές φράσεις) χωρίς καμία αναφορά σε ορισμό, πηγή, συγκείμενο, σχόλια κ.λπ.


Μεταγραφή

Η μεταγραφή συνίσταται στη μετατροπή ενός αρχείου ήχου και/ή βίντεο σε γραπτό κείμενο υψηλής ποιότητας. Αυτό γίνεται μέσω τεχνολογιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο, το οποίο προκύπτει αρχικά σε ακατέργαστη μορφή και υποβάλλεται ακολούθως σε μεταεπεξεργασία. Το γραπτό αποτέλεσμα μπορεί να περιλαμβάνει κώδικες χρόνου και αναγνώριση του ομιλητή.

Εκ των υστέρων έλεγχος ποιότητας

Ο εκ των υστέρων έλεγχος ποιότητας (EPQC) συνίσταται στην περιοδική επανεξέταση και αξιολόγηση, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων, ορισμένου δείγματος από μεταφράσεις σημάτων της ΕΕ που παρέχει το Κέντρο στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Αναθεώρηση καταλόγων όρων

Η υπηρεσία αυτή αφορά την εξέταση ενός δίγλωσσου καταλόγου όρων ως προς την καταλληλότητά του για τον συμφωνηθέντα σκοπό, μέσω σύγκρισης των όρων στη γλώσσα πηγή και στη γλώσσα στόχο και την εφαρμογή διορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης ο μεταφραστής του Κέντρου κρίνει ότι ο προς αναθεώρηση κατάλογος όρων χρειάζεται ουσιαστική επεξεργασία, το Κέντρο δύναται να αρνηθεί το αίτημα αναθεώρησης και να προτείνει στον πελάτη να υποβάλει αίτημα μετάφρασής του.


Αναθεώρηση μεταφράσεων

Ως αναθεώρηση ορίζεται η εξέταση της μετάφρασης ως προς την καταλληλότητά της για τον συμφωνηθέντα σκοπό, μέσω σύγκρισης του κειμένου-πηγής με το κείμενο-στόχο και την εφαρμογή διορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες αναθεώρησης μεταφρασμένων εγγράφων. Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ο μεταφραστής του Κέντρου κρίνει ότι το προς αναθεώρηση κείμενο χρειάζεται ουσιαστική αναδιατύπωση, το Κέντρο δύναται να αρνηθεί την αναθεώρηση και αντ’ αυτής να προτείνει στον πελάτη να υποβάλει αίτημα μετάφρασης.

Τροποποίηση μεταφράσεων

Τροποποίηση είναι η ενσωμάτωση αλλαγών σε ένα ήδη μεταφρασμένο κείμενο. Όταν ο πελάτης αιτείται τροποποίηση μετάφρασης, οφείλει να παράσχει έγγραφο με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο προηγούμενο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών και των διαγραφών, καθώς και όλες τις προηγούμενες γλωσσικές εκδόσεις του εγγράφου ή των εγγράφων που υποβάλλονται προς τροποποίηση. Οι μεταφραστές του Κέντρου τροποποιούν τις μεταφράσεις σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο πρωτότυπο κείμενο.

Μετάφραση σημάτων της ΕΕ (ΣΕΕ), αρχείων του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (MP) και καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (RCDs)

Η μετάφραση σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTMs), αρχείων του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (MP) και καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ) αναφέρεται στη μετάφραση τυποποιημένων τεχνικών κειμένων στον τομέα της βιομηχανικής/διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποτελούνται από καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών και τα οποία βασίζονται στη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων (ταξινόμηση της Νίκαιας) ή τον Διακανονισμό του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (ταξινόμηση του Λοκάρνο) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).