Ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μεταφραστικό Κέντρο μπορεί να δημοσιεύει διαγωνισμούς και διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών από εξωτερικούς παρόχους. Η λειτουργία αυτή υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συναφείς οδηγίες περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί πάροχοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τον δικτυακό τόπο του Κέντρου και τη διοργανική βάση TED (Tenders Electronic Daily - Καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) προκειμένου να ενημερώνονται για τη δημοσίευση διαγωνισμών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση.