Ιδρυτικός κανονισμός

Ο ιδρυτικός κανονισμός του Κέντρου εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 1994 και αναθεωρήθηκε δύο φορές: την πρώτη φορά το 1995, για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Κέντρου στα όργανα που έχουν μεταφραστική υπηρεσία και για την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα της μετάφρασης και, τη δεύτερη φορά, το 2003 για την εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων με τον κανονισμό του Συμβουλίου περί δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268