Ενοποιημένο κείμενο: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Rules on financial contribution towards travel

EN FR

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268

Internal Directive on financial contribution CDT

EN