Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας