Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας