Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία»·

Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»·

Kοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι»

Κοινή Επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3»·

Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία»

Κοινή επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο»

Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια»

Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Research Centre