Τι σημαίνει πρακτική άσκηση;

Το Μεταφραστικό Κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, κυρίως σε φοιτητές πανεπιστημίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους χωρών υποψήφιων για ένταξη, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου και να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, καθώς και να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν επαφές.

Ποια είναι η διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης;

Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες και η μέγιστη διάρκεια έως 6 μήνες (εκτός εξαιρέσεων).

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

Επιλέξιμοι για πρακτική άσκηση είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών ή ισότιμης εκπαίδευσης σε τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Κέντρο.
  • επίπεδο δεξιοτήτων: μικρή εμπειρία σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου.
  • γλωσσικές γνώσεις: άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας της ΕΕ, στο βαθμό που απαιτείται για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας του Κέντρου (Γαλλικά ή Αγγλικά) θεωρείται πλεονέκτημα. Οι υποψήφιοι από χώρες υποψήφιες για ένταξη πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία από τις γλώσσες των εν λόγω χωρών και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.

Πώς συμμετέχει κανείς στη διαδικασία επιλογής;

Πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, το Κέντρο αποφασίζει για τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης που θα προσφέρει, με βάση τις πιστώσεις που έχει στη διάθεσή του και την δυνατότητα κάθε υπηρεσίας να υποδεχθεί έναν ασκούμενο.

Το Κέντρο δημοσιεύει στη συνέχεια στον δικτυακό του τόπο πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση, στην οποία περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής (κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, έντυπο αίτησης, κλπ).

Ποιο είναι το ύψος της υποτροφίας που λαμβάνει ο ασκούμενος;

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία που ανέρχεται στο 25% του βασικού μηνιαίου μισθού ενός έκτακτου υπαλλήλου βαθμού AD5, κλιμάκιο 1, η οποία καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης: Administrative Decision/DA_012010