Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας)

The ERC is the first European funding body set up to support investigator-driven frontier research. Its main aim is to stimulate scientific excellence by supporting and encouraging the very best, truly creative scientists, scholars and engineers to be adventurous and take risks in their research. The scientists are encouraged to go beyond established frontiers of knowledge and the boundaries of disciplines.

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

With effect from 1 January 2014, the Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), which was set up by the European Commission in 2006 to manage the technical and financial implementation of its TEN-T programme, has become the Innovation and Networks Executive Agency (INEA). INEA’s mission is to implement parts of the EU programmes: Connecting Europe Facility (CEF), Horizon 2020 and the legacy programmes: TEN-T and Marco Polo 2007-2013.

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

The Research Executive Agency is a funding body created by the European Commission to foster excellence in research and innovation. It manages large parts of the Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (FP7), the main EU funding package to respond to Europe’s needs in terms of jobs and competitiveness in the global knowledge economy.

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) [πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία

A refinement of scope has become effective for the Executive Agency for Competitiveness and Innovation, which, with effect from 1 January 2014, is now called Executive Agency for Small and Medium-sized enterprises (EASME).

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) αντικατέστησε τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), ο οποίος συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 για να εφαρμόσει

  • το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία
  • το πρόγραμμα για τους καταναλωτές (από το 2008)
  • την πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (από το 2008) .

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

The Agency’s mandate covers a variety of Europe and worldwide opportunities for organisations, professionals and individuals. Seven key Community programmes have been partly or fully delegated to the EACEA: Lifelong Learning, Erasmus Mundus, Tempus, Culture, Youth in Action, Europe for Citizens and Media, and several international Cooperation Agreements in the field of higher education. The Centre reviewed the existing terminological resources in the fields of activity of EACEA, the ETF and CEDEFOP, and a joint terminology project was included in the plan for 2010.