Nagu on sätestatud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamismääruses, täidab tõlkekeskus ELi asutuste ja teiste organite tõlkevajadusi. Ühtlasi võib tõlkekeskus abistada teiste ELi institutsioonide tõlketeenistusi suure töökoormuse korral. Keskusel on koostöölepingud enam kui 60 kliendiga üle Euroopa Liidu, nagu on näidatud alljärgneval kaardil.

Oma kliendipoliitikas lähtub tõlkekeskus eesmärgist saavutada kliendirahulolu, pakkudes klientidele hea kvaliteediga keeleteenuseid tihedas vastastikuses koostöös ja teabevahetuses.

Kliendid on meie partnerid püüdluses anda ELi kodanikele korrektset ja hõlpsasti loetavat teavet nende emakeeles. Seetõttu julgustame kliente andma meie töö kohta tagasisidet, nagu on ette nähtud tõlkekeskuse tööprotsessi kirjelduses.

Filter

Euroopa

Otsingu tulemused: 67 klient(i) (lähtesta)
logo partner

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Euroopa GNSSi Järelevalveamet (GSA)

Location: Prague
logo partner

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Euroopa Investeerimispank (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Kaitseagentuur (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Euroopa Keskpank (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopa Komisjon – DG EMPL – tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Kontrollikoda (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Koolide peasekretäri kantselei (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Koolitusfond (ETF)

Location: Turin
logo partner

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Euroopa Liidu Kohus (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Liidu Nõukogu (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Euroopa Ombudsman (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Location: London
logo partner

Euroopa Parlament (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Location: Brussels
logo partner

Ühenduse Sordiamet (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ühisettevõte ECSEL) (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Ühisettevõte Clean Sky (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Ühisettevõte SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Ühisettevõte Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME; varem: Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI)) (EASME)

Location: Brussels