Benoît Vitale
Benoît Vitale, tõlkekeskuse direktori kohusetäitja alates jaanuarist 2019

Tõlkekeskuse direktor on keskuse seaduslik esindaja, kes annab aru keskuse haldusnõukogule. Direktor vastutab keskuse juhtimise ja haldamise eest ning tal on järgmised põhiülesanded:

  • tööprogrammi, eelarve ja haldusnõukogu otsuste ettevalmistamine ja rakendamine;
  • keskusele antud ülesannete täitmine;
  • igapäevane juhtimine;
  • kõik personaliküsimused.

Direktorit abistavad tõlkekeskuse töötajad osakondades ja talitustes, nagu on kujutatud organisatsiooniskeemil.

Direktor vastutab vahetult arvepidamistalituse ja kohaliku informaatika turvalisuse ametniku (LISO) ning välissuhete ja suhtekorralduse talituse eest.

Arvepidamistalitus

Peaarvepidaja määratakse ametisse haldusnõukogu poolt ja ta on oma kohustuste täitmisel sõltumatu. Peaarvepidaja ja tema talitus vastutavad tulude, kulude ja raamatupidamisarvestuse haldamise eest vastavalt raamatupidamiseeskirjadele. Peaarvepidaja vastutab varahalduse ja tõlkekeskuse tegevusega seotud arveldamise eest. Peaarvepidaja teeb nende ülesannete täitmiseks tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja välisaudiitoritega.

Kohalik informaatika turvalisuse ametnik

Kohalik informaatika turvalisuse ametnik tagab, et tõlkekeskuse IT-süsteemid vastavad asjakohastele turbestandarditele.

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus suhtleb tõlkekeskuse klientidega, et tuvastada nende vajadusi ja hinnata rahulolu. Talitus teeb seda korrapäraste kliendikülastuste ja perioodiliste küsitluste.

Talitus korraldab koostöös klientidega tõlkekeskuse tõlkijatele koolitusi, õpikodasid ja esitlusi, et täiendada nende teadmisi klientide spetsiifiliste tegevusvaldkondade ja töökorralduse kohta. Talitus korraldab ka esitlusi klientidele, et nad mõistaksid paremini tõlkekeskuse rolli ja teenuseid.

Talitus vastutab ka tõlkekeskuse sise- ja välissuhtluse eest, levitades teavet ja uudiseid keskuse sisevõrgu, veebilehe, suhtlusmeediakanalite ja kliendiportaali kaudu. Talitus koostab suunatud väljaandeid ja koordineerib nende avaldamist, näiteks aasta põhisündmuste aruanne ning mitmesugused brošüürid ja uudiskirjad. Talitus korraldab ka mitmekeelsust edendavaid üritusi.

Direktori CV

Direktori huvide deklaratsioon