Finants- ja rajatiseosakond pakub haldus- ja tehnilist tuge eelarve, rahanduse, strateegilise planeerimise, rajatiste ja turvalisuse valdkonnas.

Finants- ja strateegilise planeerimise talitus

Finants- ja strateegilise planeerimise talitus tagab tõlkekeskuse finantsjuhtimise, tulemuslikkuse, planeerimise ja strateegiliste toimingute nõuetekohase toimimise ning kõigi kohaldatavate eeskirjade ja määruste järgimise. Talitus koordineerib tõlkekeskuse eelarve koostamist ja jälgib selle täitmist ning peab tihedat sidet tõlkekeskuse klientidega, et lisada nende eelarveprognoosid tõlkekeskuse eelarve tuludesse. Talitus vastutab keskuse finantstehingute eel- ja järelkontrolli eest. Talitus koostab ja rakendab tõlkekeskuse mitmeaastase strateegia ja mitmeaastase tööprogrammi ning koordineerib aasta tegevusaruande koostamist. Talitus tagab kulumudelite, kvaliteedi ja keskuse tulemuslikkuse haldamise.

Rajatise- ja turvatalitus

Rajatise- ja turvatalitus tagab tõlkekeskuse töötajate, andmete, hoonete ja seadmete piisava kaitse julgeolekuriskide eest ning tervise- ja ohutuseeskirjade täieliku rakendamise. Talitus haldab vallas- ja kinnisvara ning toetab ja abistab töötajaid seoses nende vajaduste ja taotlustega lõppeesmärgiga tagada keskuse ruumides optimaalsed heaolu- ja teenindusstandardid. Talitus vastutab kõigi taristu ja turvalisusega seotud lepingute eelarve koostamise ja eelarvemenetluste järelevalve eest. Et ennetada ja leevendada keskuse tegevuse harvaesinevat suurt häiret, koordineerib rajatise- ja turvatalitus talitluspidevuse juhtimissüsteemi. Keskus tunnistab proaktiivse keskkonnajuhtimise ja kestlike tavade tähtsust ning rakendab ja edendab kogu talituses keskkonnahoidlikke meetmeid, suurendades samas töötajate teadlikkust sellega seotud küsimustes.