Tõlkekeskus värbab asutuseväliseid keeleteenuste osutajaid ainult ametlike hankemenetluste kaudu, mis avaldatakse e-hanke platvormil TED ja keskuse veebilehel. Väga erakorralistel juhtudel (eelkõige ebatavaliste valdkondade ja/või keelekombinatsioonide korral) tellime mitmesuguseid keeleteenuseid ka läbirääkimismenetlustega (erilepingud), kui vastate järgmistele nõuetele:

1.   Asute ELi liikmesriigis või 
2.   Olete ELi kodanik, elate ELi-välises riigis ja töötate vabakutselisena (ELi-välised asutused ei kuulu sellesse kategooriasse).

Kui vastate nimetatud kriteeriumidele ja pakute tõlke-, keeletoimetamis- (keelt võõrkeelena kasutaja koostatud kirjaliku teksti ükskeelne toimetamine), järeltoimetamis- (täielik ja osaline järeltoimetamine), subtiitrimis- või transkribeerimisteenuseid ELi keeltest ja ELi keeltesse ning soovite teha meiega koostööd erakorraliste läbirääkimismenetluste kaudu (erilepingud):

1.    Täitke see dokument võimalikult täpselt;
2.    Saatke see koos oma CVga e-postiga järgmisele aadressile: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Muud kui ELi keeled
Tõlkekeskus otsib ka keeleteenuste osutajaid, kes oskavad osutada teenuseid ELi keelest muusse kui ELi keelde (sh piirkondlikesse ja vähemuskeeltesse) või muust kui ELi keelest teise muusse kui ELi keelde (nt hiina keelest jaapani keelde). Kutsume selliste keelekombinatsioonide (ELi keelest muusse kui ELi keelde ja muust kui ELi keelest teise muusse kui ELi keelde) oskuse korral ELi kodanikke ja keeleteenuste osutajaid võtma meiega ühendust samuti ülalkirjeldatud menetluse kaudu (punktid 1 ja 2).

 

Kättesaamisteade
Kui olete saatnud spontaanse avalduse, saadame teile kättesaamisteate. Kui teie CV ja dokumentide analüüsi tulemus on positiivne, võtame teiega ühendust vajalike täiendavate dokumentide küsimiseks.

Pidage ka silmas, et läbirääkimismenetluste jaoks tõlkekeskuse andmebaasis registreerimisega ei kaasne keskusele kohustust anda tööülesandeid andmebaasis registreeritud ettevõtetele ja isikutele ning keskus rõhutab seega asjaolu, et registreerimine ei taga tööülesannete saamist.

 

Andmekaitse 
Teie CVs ja täidetud avaldusvormil esitatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Keskus töötleb neid andmeid ainult teie avalduse analüüsimiseks, et registreerida teid andmebaasis keeleteenuste osutajana. Vorme säilitatakse kuni 12 kuud pärast saabumist ning hävitatakse/kustutatakse pärast nimetatud tähtaega.

Teabe saamiseks teie isikuandmete töötlemise kohta pöörduge keskuse poole (freelance-database@cdt.europa.eu) või keskuse andmekaitseametniku poole (data-protection@cdt.europa.eu).