Το Μεταφραστικό Κέντρο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι καθημερινές εργασίες του Κέντρου διεκπεραιώνονται από το προσωπικό του, το οποίο βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, και επιβλέπονται από τον Διευθυντή του Κέντρου.